Šiaulių miesto savivaldybė, verslo asocijuotos struktūros, akademinė bendruomenė pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją ir susitarė dėl bendradarbiavimo įgyvendinant Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategiją.

Tiki geresne Šiaulių ateitimi
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis sakė neabejojantis, kad minėta strategija sudarys galimybes nustatyti dabartinę miesto vietą ir reikšmę šalies ekonominiame gyvenime, kurti miesto ekonominę gerovę ir didinti miesto patrauklumą investuotojams, darant įtaką tarptautinių ekonominių ryšių stiprinimo, verslumo didinimo, kompetencijų augimo, darbo vietų kūrimo bei išlaikymo, verslo aplinką lemiančių sąlygų gerinimo ir inovacijų (didinančių sukuriamą pridėtinę vertę) skatinimo, gerinimo aspektais, subalansuoti investicijas, nukreiptas į maksimalią naudą Šiaulių miestui.

O bendradarbiavimo deklaracija įtvirtins atvirą ir tvarią partnerystę tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir verslo asocijuotų struktūrų bei akademinės bendruomenės ir bus pagrindas įgyvendinant bendras strategijos priemones.

Kaip paaiškino administracijos direktorius, šia bendradarbiavimo deklaracija bus siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategiją, kurios vizija – vystyti ekonomiškai stiprų, konkurencingą Lietuvos regioninį centrą, kuriame telktųsi išmani tradicinė pramonė, būtų teikiamos atitinkamos paslaugos, logistika ir mokslu, technologijomis ir inovacijomis grįstas naujos kartos verslas.

Bendradarbiavimo deklaraciją pasirašiusios šalys įsipareigojo įgyvendinti šiuos tikslus: stiprinti ir didinti žmogiškųjų išteklių potencialą; gerinti gyvenamąją ir darbo aplinką, infrastruktūrą; skatinti verslo inovatyvumą, kūrybines industrijas ir efektyvumą; stiprinti Šiaulių miesto identitetą ir teigiamą įvaizdį; aktyviai dalyvauti formuojant šalies ekonominę-regioninę politiką.

Įžvelgia bendradarbiavimo naudą
Prie strategijos įgyvendinimo įsipareigojo prisidėti šiais veiksmais: esant galimybei, koreguoti atstovaujamų įstaigų strateginius ir veiklos planavimo dokumentus įtraukiant strategijoje numatytas priemones pagal kompetencijos ir veiklos sritis; bendradarbiauti, dalytis informacija apie profesinę praktiką, mokslinę, projektinę socialinę veiklą, kviesti šalių atstovus į renginius, susitikimus, pagal poreikį organizuoti seminarus, susitikimus šalims aktualiomis temomis; vykdyti sklaidą apie šalių veiklą, gerąją praktiką, įgyvendinamus projektus, priemones ir pan.; kooperuotis įgyvendinant bendras strategijos priemones, rengiant bendrus projektus; periodiškai teikti informaciją apie strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimo eigą pagal kompetencijų ir veiklos sritis; teikti viena kitai pagalbą vykdant bendrą veiklą, susijusią strategijos priemonių įgyvendinimu; sudaryti sąlygas šalių bendruomenių dalykiniams mainams, gerosios praktikos ir patirties sklaidai.

„Manome, kad idėjų rinkinys priemonių plane yra tikrai įdomus, reikšmingas, o vizija – įgyvendinama... Pasirašę šią deklaraciją parodo savo suvokimą, kad modernizavimas, efektyvinimo didinimas, robotizacija ir visi kiti procesai turi vykti bei savo poziciją, jog nebus nuošalyje, bet bus partneriai, kurie nemaža dalimi prisidės prie šios strategijos įgyvendinimo“, – akcentavo administracijos direktorius.

Išsakytai minčiai pritarė ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas: „Pasirašydami šią deklaraciją, manau, nieko naujo neatrandame, tik dar kartą patvirtiname bendradarbiavimo būtinybę tarp pagrindinių institucijų, kurios bet kurioje bendruomenėje neša atsakomybę ir gali daryti pokyčius. Tai pasaulyje išbandytas mechanizmas, kurio pagrindu galima konstruoti visus pokyčius. Deklaracija dar kartą patvirtina senai atrastas tiesas, kad mums reikia patiems imtis atsakomybės, kad galėtumėme matyti Šiaulių miesto ateitį kitokią, negu šiandien yra, ar tokią, kokią mes norime ją sukurti.“

Į viršų