Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) susirūpino, kad dar nėra pašalintos visos galimybės iš anksto paviešinti brandos egzaminų užduotis. STT siūlo Nacionaliniam egzaminų centrui (NEC) imtis papildomų priemonių saugant šią informaciją.

Tuo tarpu NEC atkerta, kad jų vykdomų funkcijų teisinis reglamentavimas yra pakankamas užtikrinant rengiamos egzaminų medžiagos saugumą ir konfidencialumą.

Ragina skaidrinti recenzentų atranką
STT pareigūnų nuomone, didžiausią grėsmę saugant egzaminų užduotis kelia žmogiškasis veiksnys. Jo įtaką būtų galima sumažinti papildžius ir sukonkretinus Konfidencialios informacijos aprašą. Galiojančiame apraše nėra detaliai reglamentuotos duomenų apsaugos prievolės užduočių rengėjams, pavyzdžiui, neaišku, kaip turi būti saugomi ar sunaikinami rengimo metu sugadinti dokumentai su užduotimis, ar tokių dokumentų juodraščiai.

Taip pat siekiant užkirsti kelią korupcijai pasireikšti, būtina skaidrinti egzaminų užduočių vertintojų (recenzentų) atranką. Kaip rašoma viešai išplatintame STT pranešime, Nacionalinis egzaminų centras neturi nustatęs aiškios tvarkos ir kriterijų, kuriais vadovaudamasis jis pasirenka šiuos specialistus, o užduočių vertintojai parenkami žodinės apklausos būdu.

STT vertinimu, tokia atranka gali būti ydinga antikorupciniu požiūriu.

Saugumo spragų neįžvelgia
Reaguodama į šias rekomendacijas Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė sako, kad viskas yra teisiškai reglamentuota. Valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo, recenzavimo, spausdinimo, pakavimo, siuntimo procesus reglamentuoja teisės aktai, kuriuose yra apibrėžti ne tik reikalavimai, bet ir atsakomybė už jų pažeidimus.

NEC rengė šiuos teisės aktus bendradarbiaudamas su teisininkais, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kriminalinės policijos biuro, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Viešųjų pirkimų tarnybos specialistais.

Centro darbuotojai teikia savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, kartu su užduočių rengėjais ir recenzentais pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus.

„Manome, kad NEC vykdomų funkcijų teisinis reglamentavimas yra pakankamas užtikrinant rengiamos egzaminų medžiagos saugumą ir konfidencialumą“, – kalba S. Vingelienė.

Į pasiūlymus žada reaguoti
Esminė NEC viešųjų pirkimų veiklos korekcija, atsižvelgiant į STT rekomendacijas, yra ta, kad organizuojant 2016 metų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių recenzentų paslaugų pirkimus jau buvo vykdomi supaprastinti atviri konkursai, nors dėl mažos vertės juos galima vykdyti žodinės apklausos būdu.
Anot direktorės, supaprastinti atviri konkursai leidžia skaidriai organizuoti paslaugos tiekėjų atranką pagal viešai paskelbtus kvalifikacijos reikalavimus.

„Nacionaliniam egzaminų centrui buvo naudinga ši korupcijos rizikos analizė – gautas profesionalus įstaigos vykdomų procedūrų ir jas reglamentuojančių dokumentų auditas su konkrečiais pasiūlymais, kaip padidinti NEC vykdomų veiklų skaidrumą ir konfidencialumą“, – apie tai, kad bus reaguojama į iškeltas pastabas, sako centro direktorė.

Už informacijos nutekinimą – bauda
Teisės aktuose numatyta atsakomybė už neteisėtą užduoties turinio atskleidimą ir/ar pardavimą. Todėl įtariant, kad abiturientas galimai nusipirko egzaminų užduotis, o recenzentas pardavė, taikomos tam tikros sankcijos.

Paaiškėjus, kad dalyko brandos egzamino užduoties turinys (ar jo dalis) viešai buvo paskelbtas (internete, kitose visuomenės informavimo priemonėse) ir (arba) tapo žinomas dar prieš dalyko brandos egzaminą, švietimo ir mokslo ministro įsakymu dalyko brandos egzamino vykdymas šalyje, savivaldybėje arba dalyko brandos egzamino centre gali būti atšaukiamas.

Vykdymas nutraukiamas, kandidatų darbai nevertinami, nustatoma kita to dalyko brandos egzamino vykdymo data. Teismui nustačius, kad kandidatas neteisėtai įgijo įslaptintą informaciją, kandidatas atsako teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu anuliuojami jo to dalyko egzamino rezultatai.

Į viršų