Kaip metus gyveno Lieporių gimnazijos bendruomenė, ką nuveikė, buvo aptarta kasmetinėje veiklos kokybės įsivertinimo konferencijoje „Mokinio pasiekimai ir asmeninė pažanga – geros mokyklos pagrindas“, rašo mokytojos Rita Norkutė ir Aida Šliažienė.

Kaip ir kasmet ,konferencijoje dalyvavo ir mokytojai, ir tėvai, ir mokiniai. Dalyvius sveikino ir puikią nuotaiką dovanojo LRT projekto „Du balsai – viena širdis“  laureatai Aurelija ir Rapolas, kurie dovanojo dainą ,,Neliūdėk, liūte!“

Sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos Veiklos programos ataskaitą pateikė gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė.

Mokinių tarybos pirmininkė Gabija Žukauskaitė pristatė svarbiausias, įsimintiniausias 2017/2018m.m. tarybos veiklas. 2018m. pasirinkto tobulinti veiklos rodiklio 1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga veiklos analizę ir padarytą pažangą pristatė gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė Aida Šliažienė.

Remiantis Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, atlikta ir gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pristatyta giluminė šių veiklos kokybės rodiklių analizė: 1.1.1. Asmenybės tapsmas, 2.4.2.Mokinių įsivertinimas, 2.3.1.Mokymasis.

Dirbdami grupėse konferencijos dalyviai atliko SSGG analizę. Tai yra įvardijo gimnazijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Kaip stiprybė įvardytas bendruomeniškumas, naujos edukacinės erdvės, tarptautiškumas, vieninga mokinių bendruomenė, popamokinė veikla, stiprus vadovas, saugios erdvės, tolerantiškumas, renginiai, tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą, „Erasmus+“ projektai, reflektyvus savęs įsivertinimas. Pastebėtos ir silpnybės: elektroninės cigaretės, mobilieji telefonai pamokų metu, lankomumas, neišnaudojama vidinio kiemelio erdvė.

Pasiūlytos galimybės: įkurti naujų erdvių mokiniams, daugiau laisvų interneto prieigų, kompiuterių kursai tėveliams, išnaudoti vidinio kiemelio erdvę. Kaip grėsmės įvardinti žalingi įpročiai, mažėjantys mokinių pasiekimai ir motyvacija.

Į viršų