facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Darbe patiriamas stresas – tai aktualumo neprarandanti problema įvairiose veiklos srityse, tiek individualiame, tiek organizaciniame lygmenyje, todėl ne išimtis yra ir sveikatos apsaugos sistema, kuriai atstovauja ir operacinės slaugytojai.

Stresinės situacijos nuolatos sutinkamos operacinės slaugytojų profesijoje. Operacinės slaugytojų darbe patiriamas stresas ir jo įtaka sveikatai yra labai svarbi bei aktuali nagrinėjama problema, norint pagerinti operacinėje atliekamo darbo kokybę, taip pat siekiant užsibrėžtų tikslų operacinės slaugytojų profesinėje veikloje.

Operacinės slaugytojui reikalavimai nuolat auga
Darbuotojo patiriamas stresas ne tik įtakoja individualią sveikatą, bet ir kartu veikia darbo kokybę bei sukelia tolimesnius padarinius, progresuojančius į profesinio perdegimo sindromą, kuri iš esmės ir yra ilgalaikio fizinio, protinio ir emocinio distreso padarinys.

Be to, tikėtina, kad daugės žmonių, patiriančių stresą dėl sąlygų, kurias sukelia arba pablogina darbas. Atlikti tyrimai medicinos darbuotojų srityje rodo, kad šiame sektoriuje darbuotojai patiria negatyvių elgesio formų darbo vietoje, o tai sukelia stresą ir gali neigiamai veikti sveikatos būklę, darbingumą ir darbo santykius. Didžiausią stresą darbe kelia grėsmė užsikrėsti kraujo infekcijomis, neadekvatus atlyginimas bei emociškai intensyvus darbas su žmonėmis.

Operacinės slaugytojų darbe patiriamas stresas ir jo įtaka sveikatai yra labai svarbi bei aktuali nagrinėjama problema, norint pagerinti operacinėje atliekamo darbo kokybę, o taip pat siekiant užsibrėžtų tikslų operacinės slaugytojų profesinėje veikloje. Darbuotojo patiriamas stresas ne tik įtakoja individualią sveikatą, bet ir kartu veikia darbo kokybę bei sukelia tolimesnius padarinius, progresuojančius į profesinio perdegimo sindromą, kuri iš esmės ir yra ilgalaikio fizinio, protinio ir emocinio distreso padarinys. (Mikalauskas ir kt., 2016).

Svarbu įvertinti asmeninį operacinės slaugytojų suvokimą bei patirtį apie darbinį stresą, kadangi stresą įtakojantys veiksniai lemia visos organizacijos veiklos rezultatus. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 metais Lietuvos stacionaruose atliktos 312 498 operacijos (Higienos institutas). Operacijai atliktireikalinga komanda, kurioje vienas iš narių yra operacinės slaugytojas. Operacinės slaugytojui reikalavimai nuolat auga. Jų veikloje dažnai pasitaiko sudėtingų situacijų ir nelengvų sprendimų, kurie sukelia kasdienį stresą.

Apklausa – „iš vidaus“
Tyrime „Slaugytojų, dirbančių operacinėje, patiriamo streso sąsajos su savo sveikata“ buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Šis metodas naudojamas respondentų emocijų ir požiūrio iš vidaus reiškiniui atskleisti.

Kokybinis tyrimas buvo pasirinktas dėl to, kad buvo siekiama atskleisti streso reiškinį „iš vidaus“ ir detaliau išsiaiškinti apie streso pasireiškimą darbe, jo priežastis ir pasekmes. Interviu metu buvo galima užduoti interviu metu iškylančius, ankščiau nenumatytus klausimus, susijusius su respondento atsakymais, perfrazuoti klausimus, kad būtų papildyta turima informacija.

Duomenų rinkimui pasirinktas pusiau struktūruotas interviu, kuris nėra griežtai struktūruotas, kai iš anksto numatomi interviu klausimai ir pasiliekama galimybė juos keisti vietomis bei užduoti papildomus klausimus.

Tyrimo duomenys analizuojami plėtojant tyrimo problemą ir integruojant išskirtas temas į bendrą visumą. Visą laiką tyrėjų dėmesio centre stengiamasi išlaikyti tiriamąjį reiškinį ir kaip tas reiškinys yra patiriamas skirtingų informantų. Siekiant suprasti, kaip kiti žmonės supranta tam tikrus dalykus, mes turime jų paklausti, ir paklausti taip, kad jie galėtų mums papasakoti savo žodžiais, o ne tiksliais apibrėžimais, kuriuos mes pateikiame. Interviu metu leidžiama atsiskleisti respondentams tiek, kad tai padėtų atskleisti tiriamąjį reiškinį.

Išanalizavus mokslinę literatūrą ir atliktus tyrimus apie slaugytojų patirtis apie patiriamą stresą darbe, buvo paruošti preliminarūs klausimai, padedantys suteikti pokalbio kryptį. Klausimai buvo suskirstyti į 3 grupes: 1-oji klausimų grupė atspindėjo tirtą kontingentą ir bendrai apie darbo vietą, profesijos pasirinkimo motyvą, 2-oji – dalyvavimas darbinėje veikloje, socialinis, psichologinis klimatas darbo vietoje, streso priežastys darbe, 3-ioji – klausimų grupė atspindėjo patiriamo streso įtaką informantų sveikatai, darbinei veiklai.

Stresas dėl darbo krūvio ir darbo organizavimo
Tyrimo rezultatai parodė, kad operacinės slaugytojai daugiausiai patiria stresą susijusį su psichologine aplinka: didelė atsakomybė, įvairios ekstrinės situacijos, pacientų mirtys, didelis informacinis apkrovimas, netinkamas įvertinimas darbe, konfliktai su personalu, didelis darbo krūvis, dideli profesiniai reikalavimai ir neteisingas darbo užmokestis už atliktą darbą.

Siekiant giliau pažinti sunkumus, su kuriais operacinės slaugytojoms tenka susidurti kasdieninėje veikloje, jų teirautasi apie pasitenkinimą darbu bei jaučiamas emocijas darbe. Tyrimas atskleidė, kad slaugytojų darbo užmokestis yra per mažas, kad jos galėtų dirbti vieno etato krūviu ir patenkintų būtinus gyvenimo poreikius.

Buvo nustatytos sąsajos tarp kelių profesinį stresą sukeliančių veiksnių ir subjektyviai vertinamos sveikatos.

Slaugytojos susiduriančios su ekstrinėmis operacijomis, pacientų mirtimi, dideliu krūviu, tarpusavio konfliktais, turintys mažą sprendimų priėmimo laisvę dažnai jaučia streso, emocinių sunkumų požymius. Nustatyta, kad profesinis stresas įtakoja operacinės slaugytojų sveikatą.

Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti, operacinės slaugytojų darbe patiriamą stresą, priežastis,  jų požiūrį į komandinį darbą bei sąsajas tarp darbinio streso ir savo sveikatos vertinimo. Siekiant atskleisti operacinės slaugytojų, susiduriančių su streso vyksmu, patirtį buvo atliktas kokybinis tyrimas.

Vertinant darbe kylantį stresą, gauti rezultatai rodo, kad operacinės slaugytojams stresą darbe dažniausiai kelia problemos, kurios siejamos su darbo krūviu ir darbo organizavimu bei susidūrimas su „ekstrinėmis“ situacijomis.

Operacinės slaugytojų nepakankamas emocinis pasiruošimas, pacientų mirtis ir mirimas, kiek mažiau stresas kyla dėl problemų su bendradarbiais, kylantys konfliktai su gydytojais ar kitais slaugytojais ir diskriminacija darbinėje aplinkoje.

Tyrimo rezultatai atskleidė, patiriamo streso pasireiškimą bei jo sąsajas su sveikatos pablogėjimu: patiriant stresą, įtampą darbe, pasireiškia įvairios sveikatos problemos. Dažnai darbe patiriamas stresas ir įtampa neigiamai veikia jų savijautą, sveikatą bei santykius su artimaisiais, trukdo optimaliai atlikti pareigines funkcijas. Tyrimo rezultatai atsiskleidžia, jog informantai supranta, kad stresas turi didelį neigiamą poveikį darbui – jo kokybei, motyvacijai jį atlikti, pasireiškia bloga nuotaika, įvairiomis neigiamomis emocijomis.

Į viršų