facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių Dainų progimnazija, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių tarybos nariai pakvietė šalies švietimo pagalbos specialistus ir mokytojus dalyvauti respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“ (ilgalaikės programos ,,Specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo įstaigoje“ II modulis), kuri vyko virtualioje Microsoft Teams aplinkoje.

Konferencijos tikslas − pasidalyti gerąja švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo patirtimi siekiant gerinti skirtingų gebėjimų  mokinių  ugdymo(si) kokybę. Probleminės sritys, kurios buvo pedagogų aptartos konferencijoje: ugdymo veiksmingumo ir gerovės praktika bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) iššūkiai ir galimybės; mokymo(si) metodai ir skaitmeninės, ugdomosios priemonės, mokomosios kompiuterinės programos, skatinančios skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į ugdymo(si) procesą; metodai ir būdai, skatinantys efektyvų mokinių vertinimą ir įsivertinimą pamokoje; mokinių karjeros ugdymo, partnerystės ir bendradarbiavimo galimybių  pasitelkimas organizuojant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybės ir perspektyva.

Džiaugiamės, kad ši konferencija sulaukė didžiulio šalies pedagogų dėmesio ir joje nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau nei 180 švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų iš skirtingų šalies vietovių: Alytaus, Anykščių, Joniškio, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Marijampolės, Pakruojo, Palangos, Panevėžio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Šilutės, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų, Šiaulių miestų ir rajonų. Dalyvavo pedagoginėse psichologinėse tarnybose, švietimo centruose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pradinėse mokyklose, progimnazijose, pagrindinėse mokyklose, gimnazijose, specialiojo ugdymo centruose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, bendrojo ugdymo mokyklose, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kompleksinių paslaugų namuose ,,Alka“, jaunimo mokyklose, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre dirbantys pedagogai, UAB ,,Mokymai ir konsultavimas“ lektorė bei Šiaulių universiteto Edukologijos instituto mokslininkai.

Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Lolita Lukoševičienė, kurios atkreipė dėmesį į sutelktą puikų pranešėjų būrį, pasidžiaugė aktualia konferencijos tema, konferencijos organizatorių darnia veikla, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų konstruktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu bei gerosios patirties sklaidos svarba ugdant skirtingų gebėjimų mokinius.

Plenariniame posėdyje ir darbo sekcijose buvo išklausyti 27 pranešimai. Didžiulio klausytojų susidomėjimo sulaukė Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentės, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos pirmininkės Renatos Geležinienės ir Šiaulių m. pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės ekspertės Renatos Kielaitės plenariniame posėdyje pristatyti pranešimai. Socialinių mokslų daktarė Renata Geležinienė  konstruktyviomis įžvalgomis praturtino konferencijos dalyvių darbo su elgesio ir emocijų sutrikimų ar sunkumų turinčiais mokiniais kompetencijas, mokymosi veikiant kartu bei fizinės aplinkos pritaikymo pagal pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą svarbą. Specialioji pedagogė ekspertė Renata Kielaitė kalbėjo apie mokytojo padėjėjo vaidmenį ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Pranešėja akcentavo, kad šiuolaikinė švietimo sistema susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais, kai mokyklos aplinka tik dalinai pritaikyta skirtingų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, neretai stebimas nepakankamas mokytojų pasirengimas ir motyvacija ugdyti didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Dėl įtraukiojo ugdymo politikos didėja švietimo pagalbos specialistų ir mokytojo padėjėjų poreikis.

Konferencijos metu pradinio ugdymo mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai (Šiaulių Dainų progimnazijos pedagogės Irena Kazymirkienė, Neringa Vėlienė, Birutė Kasparienė, Rasa Lideikienė, Inga Petrukonienė, Daiva Stonė ir Laima Tomėnienė, Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Asta Kairienė ir Šiaulių ,,Juventos“ specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Rasa Kasparienė) dalijosi savo patirtimi apie šiuolaikinių technologijų naudojimą mokymo procese, kas skatina skirtingų gebėjimų mokinius savarankiškai mokytis, norą bendrauti, bendradarbiauti bei padeda įsisavinti žinias, supažindino su  vertinimo ir įsivertinimo galimybėmis naudojant IKT, aptarė mokymosi motyvacijos skatinimą pamokoje. Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Stonė ir specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių universiteto lektorė, dr. Laima Tomėnienė akcentavo, kad norint išugdyti kūrybingus, savarankiškus, o kartu ir gebančius dirbti komandoje žmones, neišvengiamai turime jiems kurti ugdymosi sąlygas, kuriose jie išbandytų įvairias vertinimo formas: nuo įsivertinimo iki formuojamojo vertinimo ar portfolio. Svarbiausia − išmokyti vaikus mokytis, išsikelti tikslus, rasti įvairių reiškinių prasmę, gebėti argumentuoti. Panevėžio Žemynos progimnazijos specialioji pedagogė Santa Makačiūnė  kalbėjo apie pedagoginės judesio pertraukėlės taikymą mokymui(si) bei elgesio ir emocijų valdymui. Ne vienas konferencijos dalyvis savo pranešime pabrėžė, kad ugdant skirtingų gebėjimų vaikus ypač jaunesniajame mokykliniame amžiuje svarbu pasirinkti tinkamus ugdymo metodus. Aktualiai nuskambėjo Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos vyresniosios specialiosios pedagogės Daivos Mikelėnaitės-Laukienės pranešimas apie patyriminio ugdymo bei pedagogių iš Šiaulių (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Jolantos Butenienės, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos logopedės Jurgitos Pintulienės ir priešmokyklinio ugdymo grupės vyresniosios mokytojos Kristinos Dirmeikienės) mintys apie projekto metodo taikymo galimybes nuotoliniame ugdyme, taikomų IKT ugdymo priemonių įvairovę, tikslingumą bei svarbą jame. Akcentuota, kad patyriminio  ugdymo veikla grindžiama sąveika ir partneryste, sudaromos galimybės mokiniui patirti sėkmę, atskleidžia visai kitokį mokytojo ir mokinio santykį: jie tampa partneriais, o pamoka  − ,,be sienų“. Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Violeta Tamulienė pasidalijo sėkmės atveju ugdant įvairiapusį raidos sutrikimą turintį mokinį bendrojo ugdymo mokykloje, logopedės (Šiaulių Dainų progimnazijos vyresnioji logopedė Elena Šmigelskienė ir logopedė Aurelija Juozapaitienė, Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos logopedė metodininkė Daiva Mauricienė) pasidalijo gerąja patirtimi taikant aktyviuosius ugdymo būdus ir metodus dirbant su mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, o Alytaus ,,Vilties“ mokyklos-darželio vyresnysis specialusis pedagogas Darius Moraza – su lavinamųjų klasių mokiniais nuotoliniu būdu.  Diskutuota apie nuotolinio logopedo ir specialiojo pedagogo darbo iššūkius ir galimybes kokybiškai pagalbai.

Konferencijos dalyviai pažymėjo, jog technologijų naudojimas ugdymo procese skatina mokinių motyvaciją, įsitraukimą į mokymosi veiklą ir sudaro geresnes sąlygas ugdymo individualizavimui bei pritaikymui specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pamokos/pratybos, pasitelkiant IKT, skaitmenines mokomąsias priemones, tampa patrauklesnės, įdomesnės. Ukmergės Duksnynos pagrindinės mokyklos specialusis pedagogas, logopedas metodininkas Dainius Mauricas supažindino su skaitmeninių išteklių rinkiniu „EduSensus“, parengtu remiantis Europos disleksijos draugijos viceprezidentės M. Bogdanowicz rekomendacijomis. Ši skaitmeninė įtraukiojo ugdymo priemonė sudaryta iš keturių edukacinių priemonių-žaidimų (,,Logožaidimai“, ,,Logoritmika“, ,,Žodžių žaidimai“, ,,Pasiruošimas mokyklai“) ir skirta pažintinių gebėjimų, motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui vaikams nuo 2,5 metų. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos logopedė metodininkė Angelė Kleinauskaitė konferencijos dalyvius supažindino su MsExcel programos panaudojimo galimybėmis specialiojo pedagogo užsiėmimuose ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kompetencijas. Ne vienas pranešėjas pristatė savo sukurtas metodines priemones, kurios pasižymėjo spalvingumu, žaismingumu. Specialiąsias mokymo priemones, skirtas ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbai, komunikacijai  ir pažintiniams procesams ugdyti, bet ir skatinančias visų mokinių mokymosi motyvaciją bei įsitraukimą į ugdymo procesą, pristatė mokymo(si) priemonių autorės Raimonda Kirvėlienė (Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė ekspertė), Rūta Paulauskienė (Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė), Margarita Jurevičienė (Šiaulių ,,Ringuvos“ mokyklos specialiosios klasės mokytoja metodininkė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, dr.) ir Toma Jokubaitienė (Šiaulių r. Šilėnų mokyklos specialioji pedagogė, logopedė).

Konferencijos metu akcentuota partnerystės, bendradarbiavimo galimybių  pasitelkimo svarba organizuojant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą. Pranešėjos (Kauno Milikonių progimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Ernesta Petrauskienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos specialioji pedagogė Justina Pundzienė, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos socialinė pedagogė Kristina Petrauskė ir logopedė Jurgita Pintulienė, Šiaulių ,,Rasos“ progimnazijos specialioji pedagogė Fausta Verpečinskienė ir Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, dr. Laima Tomėnienė) kalbėjo apie partnerystės svarbą, tėvų į(si)traukimo galimybes į ugdymo procesą, šio proceso dalyvių bendradarbiavimą plėtojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kompetencijas, organizuojant socialinio emocinio ugdymo stovyklas. Pasak D. Mauricienės, „dalyvaudami kartu su savo vaiku, tėvai geriau suvokia ugdymo tikslus, užima prasmingą, o ne „dekoratyvinį“ vaidmenį“. Pranešėjai išsakė mintis apie dalykų mokytojų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų bei mokytojų padėjėjų bendradarbiavimo galimybes tenkinant skirtingų gebėjimų mokinių mokymo(si) poreikius.

Šiaulių Dainų progimnazijos profesinio orientavimo konsultantė, Lietuvos karjeros specialistų asociacijos narė, UAB ,,Mokymai ir konsultavimas“/ lektorė Elmyra Damonskienė akcentavo, kad integracijai į darbo rinką didelės reikšmės turi tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai. Jaunuoliams būtina sulaukti palaikymo iš aplinkos ir iš šeimos, kuri turi ypatingai didelę reikšmę jauno asmens pasirinkimams. Tokią pat didelę reikšmę turi ir vidinės jaunuolio, kuris turi išmokti adekvačiai vertinti save kaip būsimąjį darbuotoją bei ugdytis pagrindines vienam ar kitam darbui reikalingas darbines kompetencijas, savybės. Specialioji pedagogė, Šiaulių universiteto doktorantė Ilona Dobrovolskytė supažindino konferencijos dalyvius su jaunuolių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybėmis Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams, klausytojams ir tikimės, kad konferencijoje išgirstos žinios pravers švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų praktikoje ugdant skirtingų gebėjimų mokinius.

Į viršų