facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, senyvo amžiaus asmenims ir kitiems itin reikalingos socialinės paslaugos. Siekiant, kad pagalba būtų suteikta visiems to pageidaujantiems, Šiaulių miesto taryba patvirtino Savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą.

Fiksuojama senėjimo tendencija
Projekto sprendimo aiškinamajame rašte rašoma, kad Šiaulių miesto savivaldybės, kaip ir kitų šalies savivaldybių, gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja panašūs veiksniai. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemia tiek objektyvūs, tiek ir subjektyvūs veiksniai: visuomenės senėjimas, vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas, nedarbas, negalia, alkoholio, narkotinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta, motyvacijos keisti situaciją stoka ir kitos priežastys.

Lietuvoje ir toliau fiksuojama ilgalaikė gyventojų senėjimo tendencija. 2019 metų spalio 1 d. Šiauliuose gyveno 17 815 vaikų, 21 357 pensinio amžiaus asmenys, 70 335 darbingo amžiaus asmenys.

Šiaulių miesto savivaldybėje senyvo amžiaus asmenys tampa viena iš didžiausių socialinių paslaugų gavėjų grupių. Pastebimas kompleksinės pagalbos asmens namuose paslaugų trūkumas vienišiems miestiečiams, taip pat tiems, kurių ryšiai su artimaisiais yra nutrūkę, turintiems sveikatos sutrikimų (dažniausiai psichikos negalią), priklausomiems nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų.

Pagalbos į namus teikimo srityje jau keleri metai stebima nauja tendencija – pagalbos į namus gavėjų, kurių vaikai emigravę ir gyvena užsienyje, skaičiaus didėjimas. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gaunančių asmenų skaičius per metus ne tik kad nesumažėjo, tačiau išaugo ir paslaugų teikimo laikas dėl pablogėjusios asmens sveikatos būklės arba sudėtingos socialinės situacijos šeimoje.

Tikėtina, kad spartus miesto gyventojų senėjimas ir ateityje nulems ilgalaikės socialinės globos, slaugos ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikio didėjimą.

Štai pernai per devynis mėnesius į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą kreipėsi 2 696 asmenys su negalia, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste, iš jų – 222 miestiečiams iki 18 metų nustatytas neįgalumo lygis, 1 436 – darbingumo lygis, 1 038 pensinį amžių sulaukusiems – specialieji poreikiai.

Patiria socialinę riziką
2019 m. spalio 1 d. duomenimis, Šiauliuose gyveno 21 357 senyvo amžiaus miestiečiai: 1 528  nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, o 972 – specialusis nuolatinės slaugos poreikis.  

Gyveno ir 70 335 darbingo amžiaus šiauliečiai (nuo 18 iki 65 m.), iš kurių 513 nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir 232 – specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Iš 17 815 vaikų 709 yra su negalia. 304 vaikams nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir 49 – specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Per 2019 m. 9 mėnesius mieste užfiksuotos 412 šeimos, patiriančios socialinę riziką, kuriose auga 523 vaikai.

Pagrindinės priežastys, dėl kurių šeimos buvo įtrauktos į apskaitą: girtavimas, psichotropinių medžiagų vartojimas, socialinių įgūdžių stoka, negebėjimas tinkamai rūpintis vaiku, dėl vaikui nustatytos laikinosios globos, psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta prieš vaikus. Socialinės priežiūros paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, teikė Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro 13 socialinių darbuotojų ir 6 atvejo vadybininkai, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų 5 socialiniai darbuotojai ir 2 atvejo vadybininkai, LPF „SOS vaikų kaimai Lietuvoje“ 4 socialiniai darbuotojai ir 1,5 atvejo vadybininkai.

Vaikai lieka be tėvų globos
Šiaulių miesto savivaldybėje buvo 259 be tėvų globos likę vaikai, iš jų 160 globojami šeimose, 24 – šeimynose, 62 – globos įstaigose, globos centre – 13.

Skatindama likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) šeimoje, Savivaldybė skyrė pagalbos pinigus šeimai ar asmeniui, globojantiems vaikus, bei šeimynoms, budintiems globotojams, socialiniams globėjams.

Vadovaujantis pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų vieną vaiką šeimai ar asmeniui iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokama 114 Eur dydžio išmoka pagalbos pinigais per mėnesį, globojant du vaikus – 190 Eur dydžio išmoka per mėnesį, globojant tris ir daugiau vaikų – 304 Eur dydžio išmoka per mėnesį. Globojant vaiką iki 3 metų, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 38 Eur per mėnesį.

Budinčiam globotojui mokama 152 Eur dydžio išmoka per mėnesį už kiekvieną jo šeimoje laikinai prižiūrimą vaiką. Šeimynos dalyviui mokama 76 Eur dydžio išmoka per mėnesį už penktą ir kiekvieną paskesnį globojamą (rūpinamą) vaiką šeimynoje, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus. Už 185 vaikų, netekusių tėvų globos, priežiūrą ir globą (rūpybą) 137 globėjams (rūpintojams) ir 4 šeimynų dalyviams nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. spalio 1 d. buvo išmokėti  154 239,14 Eur.

Niekas neori įdarbinti
Socialinės paslaugos reikalingos ir socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims – tai darbingo amžiaus asmenys, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šiems asmenims teikiamos apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre paslaugos. Pagrindinės priežastys, dėl kurių asmenys kreipiasi – neturėjimas nuolatinės gyvenamosios vietos, smurtas artimoje aplinkoje, grįžimas iš laisvės atėmimo vietų.

Didelę reikšmę Šiaulių miesto savivaldybės socialiniam sektoriui turi ir gyventojų užimtumas bei nedarbas. Užimtumo tarnybos duomenimis, per 2019 m. rugsėjo mėnesį Šiaulių apskrityje įregistruoti 2 246 bedarbiai ir 1 856 nauji darbo pasiūlymai (5 daugiau nei rugpjūčio mėnesį). Per mėnesį į darbo rinką sugrįžo 1 551 darbo ieškantys asmenys: 1 391 – įdarbintas, 160 – nukreipti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

Šiaulių miesto savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą rengia ir įgyvendina Užimtumo didinimo programą, kurios uždavinys – sukurti laikinas darbo vietas, į kurias būtų įdarbinti bedarbiai, ir jiems sudarytos galimybės integruotis į darbo rinką, įgyti ir (ar) išsaugoti darbinius ar profesinius įgūdžius.

Taigi pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai Šiaulių mieste yra senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos ir jose augantys vaikai.

Išlaidos nežymiai didės
Įvertinus visas šias tendencijas parengtas Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas. Plane numatytos šios priemonės: stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, teikiant pagalbą asmenims su negalia; užtikrinti laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugų nakvynės namuose paslaugos teikimą; plėsti pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia; plėsti palydimosios globos paslaugos teikimą; plėsti socialinio taksi paslaugos teikimą; didinti  Šiaulių mieste teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą ir pasiūlą, stiprinant informavimo, konsultavimo, ir jų sklaidą; užtikrinti integralios pagalbos teikimą asmens namuose; teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose asmenims su sunkia negalia; plėsti dienos socialinės globos paslaugas institucijoje asmenims su negalia; plėsti trumpalaikės (atokvėpio) socialinės globos paslaugas žmonių su negalia šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi vaikais, suaugusiais žmonėmis ir senyvo amžiaus asmenims institucijoje ir (arba) namuose; plėsti socialinės globos paslaugų asmenims su negalia infrastruktūrą; plėsti Apsaugoto būsto paslaugas negalią turintiems suaugusiems asmenims; plėsti bendruomenines paslaugas vaikams; plėsti vaikų dienos centrų veiklą; užtikrinti bendruomeninių paslaugų šeimai teikimą; plėsti nuolatinių globėjų tinklą; plėsti Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimą. Planuojama, kad 2020 metais pagrindiniai teikiamų socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai bus – savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, kitos valstybės biudžeto lėšos (Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) ir Europos Sąjungos fondų lėšos. Prognozuojama, kad 2020 metais, palyginus su 2019 metais, išlaidos socialinėms paslaugoms nežymiai didės.

Turi naują planą
Tiesa, prieš patvirtinant šį socialinių paslaugų planą, Tarybos nariams dar kilo keletas klausimų.

Martynas Šiurkus pasidomėjo, kodėl integralios pagalbos paslauga neteikiama švenčių dienomis.

Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė priminė, kad konkursas buvo paskelbtas 2017 m. Į paskelbtą konkursą atsiliepė „Caritas“, kuris ir nurodė, kad teiks pagalbą visas septynias dienas, išskyrus šventines. Šis projektas pratęstas iki kitų metų spalio mėnesio, todėl konkursą skelbti iš naujo nėra būtinybės.

„Noriu patikslinti, kad šiandien septynių dienų paslaugos reikia tik vienam žmogui. Nemanau, kad „Caritas“ lanksčiau nepadirbtų, jeigu tai būtų labai sunkios būklės žmogus. Mes pasikalbėsime su vadovais, bet kol kas jie šios problemos tikrai nekėlė“, – kalbėjo R. Pilypienė.

M. Šiurkui pro akis neprasprūdo ir tai, kad kelionės į Vaikų dienos centrus nemokamos tik vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Jis pasidomėjo, kodėl kelionių išlaidos negalėtų būti kompensuojamos ir kitiems vaikams.

„Tik socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai lanko dienos centrus, tai jiems šios išlaidos ir yra kompensuojamos. Be to, dienos centrai yra parenkami pagal mikrorajonus, kad vaikai patirtų kuo mažesnį keliavimo laiką ir kuo efektyviau išnaudotų laiką dienos centruose“, – atsakė skyriaus vedėja.

Edvardas Žakaris atkreipė dėmesį, kad prieš kurį laiką buvo itin reklamuojama asmeninio asistento paslauga, o dabar apie ją beveik nieko negirdėti. Klausė, ar kaip buvo žadėta, negalią turintiems asmenims padedama įsidarbinti.

R. Pilypienė sakė į šį klausimą negalinti atsakyti, užsiminė tik tiek, kad šiauliečiai mieliau naudojasi kitomis paslaugomis: „Asmeninio asistento paslauga Šiaulių miesto savivaldybėje yra teikiama, tačiau jos poreikis nėra toks didžiulis, kaip tikėtasi. Kitas dalykas, yra teikiama nemažai kitų paslaugų. Greičiausiai tie, kuriems reikia pagalbos, naudojasi dienos socialinės globos, integralios pagalbos paslaugomis.“

Paskelbus balsavimą 25 Tarybos nariai balsavo „už“, 1 – susilaikė, projekto sprendimas buvo priimtas.

Į viršų