(Tęsinys)                                                                                                  
Stalo tenisas, šachmatai, šaudymas, tinklinis, pratybos Berniukų gimnazijoje
Stalo tenisas. 1936 m. kovo 8 d. Šiaulių berniukų gimnazijos manieže įvyko draugiškos stalo teniso rungtynės, kurios gimnazijos reprezentacinė komanda, kurią sudarė Parulis, Paberžis, Zacharka, nugalėjo gana rimtą varžovą ŠSK. Gimnazijos naudai taškus laimėjo Parulis ir Paberžis po 3 ir Zacharka – 1, ŠSK – Kurliandskis ir Striūna po 1 (ŠVBG-ŠSK 7:2. „Idomus mūsų momentas“, 1936 kovo 15, p. 6).

1936 m. kovo 14 d. Šiaulių berniukų gimnazijos stalo teniso komanda, kuriai atstovavo Paberžis, Parulis, Zacharka, Klaipėdoje draugiškose varžybose susitiko su vietos moksleiviais. Susitikimas baigėsi 6:3 klaipėdiečių naudai. Tų pačių metų kovo 15 d. įvyko revanšinės stalo teniso varžybas, kurias rezultatu 5:4 laimėjo Šiaulių berniukų gimnazijos komanda (Šiaulių gimnazistų laimėjimai Klaipėdoje. „Įdomus mūsų momentas“, 1936 kovo 15, p. 6).

1937 m. gruodžio 4-5 dienomis Šiauliuose, Prekybos mokyklos patalpose įvyko miesto stalo teniso pirmenybės, kuriose dalyvavo ir berniukų gimnazijos 10 žaidėjų. Finalinėse  vyrų dvejeto varžybose M. Preisas ir Macevičius užėmė antrąją vietą, pralaimėję Liagui ir Menkui iš „Sakalo“ klubo. Taip pat antrąją vietą mišraus dvejeto varžybose laimėjo Macevičius iš Berniukų gimnazijos ir Cibulskaitė iš Šiaulių mergaičių gimnazijos (Šiaulių miesto stalo teniso pirmenybės. „Įdomus mūsų momentas“, 1937 gruodžio 12, p. 4).  

1937 m. gruodžio 26 d. Šiauliuose, žydų gimnazijos salėje prasidėjo stalo teniso turnyras, kuriame dalyvavo ŠVBG mokiniai ir jų komanda: Preisas, Kasinas, Choronžickis (Stalo teniso turnyras. „Įdomus mūsų momentas“, 1937 gruodžio 31, p. 6).

Ne visuomet Berniukų gimnazijos sportininkams pavykdavo laimėti stalo teniso varžybas. 1938 m. vasario mėnesį įvyko draugiškos stalo teniso rungtynės tarp Šiaulių amatų mokyklos ir Berniukų gimnazijos. Amatų mokykla pasielgė laimėjo prieš gimnazistus rezultatu 6:0 (Amatų mokykla – B. gimnazija  6:0. „Įdomus mūsų momentas“, 1938 vasario 27, p. 3).  

1938 m. gruodžio pabaigoje buvo sudaryta Šiaulių miesto stalo teniso vyrų rinktinė į kurią pateko V. Variakojis ir Pivoriūnas iš valstybinės berniukų gimnazijos (Sudaromos Šiaulių stalo teniso rinktinės. „Įdomus mūsų momentas“, 1938 gruodžio 25, p. 6).            

Šachmatai. 1932 m. kovo mėn. įvyko draugiškos šachmatų varžybos tarp Berniukų gimnazijos ir Šiaulių žydų gimnazijos šachmatininkų sporto sekcijos, kurios baigėsi 7:4 ŠVBG šachmatininkų naudai (Š.V.B.G. – S. žydų gimn., „Mūsų momentas“, 1932 kovo 12, p. 4).

1940 m. vasario mėn. Berniukų gimnazijoje surengtos gimnazijos šachmatų pirmenybės (Šachmatų žaidynės berniukų gimnazijoje. Įdomus mūsų momentas“, 1940 vasario 4, p. 4).

Šaudymas. 1934 m. balandžio 30 ir gegužės 1 dienomis Šiaulių berniukų gimnazijos aukštesniųjų klasių mokiniai 8 pėstininkų pulko šaudykloje atliko du šaudymo pratimus. Pirmą dieną geriausiai šaudė 8 klasės mokiniai Špokas ir Bortkevičius. Be to, gerai šaudė Gurklevičius, Martynėnas ir Rešeliauskas. Antrąją dieną geriausiai šaudė Dargužas ir Bortkevičius (Gimnazistai gerai taiko... „Įdomus mūsų momentas“, 1934 gegužės 6, p. 3).

Tinklinis. 1936 m. kovo mėn. berniukų gimnazijos kūno kultūros mokytojo iniciatyva manieže pradėtas tarpklasinis (6-8 klasių) orasvydžio (tinklinio – J. N.) turnyras gimnazijos rinktinei nustatyti. Po šio turnyro orasvydžio, krepšiasvydžio (krepšinio – J. N.) ir stalo teniso komandos ruošėsi vykti į Klaipėdą rungtis su vietiniais lietuvių gimnazistais (Orasvydžio turnyras. „Įdomus mūsų momentas“, 1936 kovo 8, p. 8).

1936 m. kovo 14 d. Šiaulių berniukų gimnazijos mokiniai Klaipėdoje turėjo draugiškas krepšiasvydžio, stalo teniso ir orasvydžio rungtynes su vietiniais mokiniais. Pirmieji  susitiko stalo tenisininkai. Už Šiaulius išėjo žaisti – Paberžis, Parulis, Zacharka. Šis susitikimas baigėsi 6:3 klaipėdiečių laimėjimu.

1936 m. kovo 14 d. Šiaulių berniukų gimnazijos tinklinio komanda, kurią sudarė Daudaras, Masaitis, Paberžis, Radvilas, Valentinavičius, Zacharka, Klaipėdoje draugiškose varžybose įveikė vietos gimnazistus  2:1 (14:16, 15:11, 15:10) (Šiaulių gimnazistų laimėjimai Klaipėdoje. „Įdomus mūsų momentas“, 1936 kovo 15, p. 6).

1937 m. gegužės 9 d. Šiauliuose, Berniukų gimnazijos kieme, įvyko tarpmiestinės tinklinio rungtynės tarp Šiaulių ir Joniškio gimnazijų.  Jas laimėjo Šiaulių berniukų gimnazijos komanda – 2:0 (Gimnazijos laimėjimai. „Įdomus mūsų momentas“, 1937 gegužės 16, p. 5).

Pratybos.  Šiaulių berniukų gimnazijos ir kitų miesto mokyklų moksleiviai išklausę karinio parengimo pamokas, baigiantis mokslo metams dalyvaudavo pratybose (manevruose). Tai būdavo fizinio pasirengimo, ištvermės ir karinio pasiruošimo pratybos.

1932 m. gegužės 29 d. tarp Šiaulių ir Rėkyvos įvyko ŠVB gimnazijos ir Šiaulių mokytojų seminarijos pratybos. Jos prasidėjo tuo, kad buvo paaiškinta apie kariuomenės apsaugą žygio metu. Pasibaigus pratyboms įvyko paradas ir visas būrys nuėjo į Rėkyvos dvarą (Šiaulių moksleivių manevrai pavyko. „Šiaurės Lietuva“, 1932 birželio 5, p. 4).

1933 m. birželio mėn. baigiantis  mokslo metams Šiaulių moksleiviams buvo surengtos pratybos patikrinti, ką jie yra išmokę per karinio pasiruošimo pamokas. Tų pačių metų birželio 2 d. Šiaulių įgulos šaudykloje buvo surengtas šaudymas kovos šoviniais.

1933 m. birželio 3 d. įvyko kariškos pratybos-manevrai, kuriuose dalyvavo apie 150 moksleivių iš Berniukų gimnazijos, Mokytojų seminarijos ir Amatų mokyklos. Mokiniai  buvo suskirstyti kuopomis, būriais ir skyriais. Pratyboms vadovavo majoras Namajuška, kuopoms ir būriams – 8-ojo pėstininkų pulko karininkai, o skyriams – puskarininkiai. Pratybas stebėjo Šiaulių įgulos viršininkas pulkininkas M. Liutermoza, berniukų gimnazijos direktorius Arminas.

Pratybų tikslas buvo žygis, stovyklos apsauga ir išėjimas į kautynes. 8 val. visis susirinko Šiaulių turgavietėje, iš kur išsirikiavę ir 8-ojo pulko orkestro lydimi išžygiavo Kairių link. Žygis pavyko ir prie Kairių buvo sustota poilsiui. Čia pratybų dalyviams buvo patiekti kareiviški pietūs. Apie 13 val. buvo gautas įsakymas užimti gynybos pozicijas ir tuo pratybos baigėsi. Įvyko paradas, kurį priėmė pulkininkas M. Liutermoza (Pasirašo: Ats. Moksleivių kariškas pratimas. „Šiaurės Lietuva“, 1933 birželio 11, p. 2).

1934 gegužės 14 d. įvyko Šiaulių ir Kelmės aukštesniųjų klasių moksleivių pratimai. Juose  dalyvavo ir Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos mokiniai. Pratybas žiūrėjo ir visi žemesniųjų klasių moksleiviai. Pratimams vadovavo majoras Namajuška. 8 val. jaunoji kariuomenė iš berniukų gimnazijos kiemo, kur buvo suskirstyta į raudonuosius ir mėlynuosius, kuopas ir būrius, orkestro lydimi atžygiavo į kareivines. Čia raudonieji pasiliko, o mėlynieji įsitvirtino Sutkūnų miškelyje. Raudonieji puolė. Mėlyniesiems vadovavo leitenantas Frankas ir keletas jaunesniųjų leitenantų. Puolimas tesėsi iki 12 val. Po to Sutkūnų miškelyje buvo pratimų nagrinėjimas ir paradas. Majoras Namajuška padėkojo moksleiviams už uolumą ir rimtumą pratimų metu. Paskui buvo iš lauko virtuvių kareiviški pietūs, kuriuos kartu valgė ir jaunesnieji moksleiviai, visi pratimuose dalyvavę mokytojai ir karininkai (Pasirašo B. B. Moksleivių manevrai. „Mūsų kraštas“, 1934 gegužės 27, p. 3).

1937 m. gegužės 10 d.  Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos aukštesniųjų klasių mokiniai, išskyrus abiturientus, kurie laikė egzaminus, iš viso 130 mokinių, vadovaujami kūno kultūros mokytojų, M. Levicko ir J. Jurgilo surengė 25 km žygį – manevrus. Mokiniai buvo padalyti į 2 būrius, būriai – į skyrius. Skyriams vadovavo patys mokiniai, prižiūrimi  kariūnų ir vieno puskarininkio, kurie buvo paskirti iš 8-ojo pėstininkų pulko <...> Žygio tikslas buvo lavinti mokinių ištvermę, praktiškai supažindinti su manevrinėmis rikiuotės formomis ir manevrų eiga. Žygį atlikus, pakilia nuotaika, su dainomis 18 val. visi sugrįžo į gimnaziją (Manevravo Šiaulių valst. berniukų gimnazija. „Įdomus mūsų momentas“,  1937 gegužės 16, p. 1).

Berniukų gimnazijos fiziškojo lavinimo kuopa (1938–1940)
1938 m. rudenį Šiaulių berniukų gimnazijoje buvo įsteigta fizinio lavinimo kuopa. Jai vadovavo mokytojas M. Levickas.

1938 m. rugsėjo 25 d. laikraštis „Įdomus mūsų momentas“ pranešė, kad „prie Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos veikianti fiziškojo lavinimo kuopa 1938 m. rugsėjo mėn. įsiregistravo Šiaulių sporto  apygardoje ir ketina stipriai pasirodyti visose pirmenybėse. Kuopai vadovauja kūno kultūros ir karinio parengimo mokytojas M. Levickas. Atrodo, kad įsiregistravusi kuopa gražiai pasirodys Šiaulių sporto gyvenime, nes gimnazijoje yra gerų ir gabių sportininkų. Kaip žinome, Šiaulių valst. berniukų gimnazijos sportininkai jau du metus iš eilės yra laimėję pulk. Grant Suttle taurę“ (Įsiregistravo fiziškojo lavinimo kuopa. „Įdomus mūsų momentas“ 1938 m. rugsėjo 25, p. 5).

1938 m. rugsėjo 18 d. Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos fiziškosios lavinimo kuopos futbolo ir krepšinio komandos viešėjo Kėdainiuose ir ten sužaidė su Kėdainių gimnazija krepšinio ir futbolo rungtynes. Krepšinį svečiai laimėjo 12:7, o futbolą baigė lygiomis 3:3. (Fiziškojo lavinimo kuopa svečiavosi. „Įdomus mūsų momentas, 1938 rugsėjo 25, p. 5).

Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos fiziškojo lavinimo kuopos vadovas jau rūpinasi artėjančiu žiemos sezono krepšiniu. Šiomis dienomis užsakė įtaisyti sporto salėj naujus krepšius ir stulpus (Rūpinamasi krepšiu. Įdomus mūsų momentas, 1938 rugsėjo 25, p. 5).

1938 m. rugsėjo mėnesį buvo surengtas Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos tarpklasinis krepšinio turnyras (Vykdomas tarpklasinis krepšinio turnyras. „Įdomus mūsų momentas“, 1938 rugsėjo 25, p. 5).

1940 m. vasario mėn. Berniukų gimnazijos ledo ritulininkai dalyvavo Šiaulių apygardos ledo ritulio pirmenybėse, kurios vyko Jachtklubo čiuožykloje. Tų pačių metų vasario 18 d. ŠVBG ledo ritulininkai susitiko su Jachtklubo ledo ritulio komanda (Ritulio pirmenybės. „Įdomus mūsų momentas“, 1940 vasario 18, p. 5).

1940 m. gegužės 2 d. Šiaulių sporto apygarda surengė futbolo žaibo turnyrą Br. Šapyrų laikrodžių prekybos pereinamajai dovanai – taurei laimėti. Turnyre, be ŠVBG , dalyvavo „Sakalas LL“, „Žinia“, Linkaičių „Aras“, „Makabi“, Žagarės „Žvelgaitis“, LGSF ir ŠSK. Berniukų gimnazijos futbolo komanda nugalėjo Žagarės „Žvelgaitį“ rezultatu 2:1, tačiau 1:2 pralaimėjo LGSF komandai ir iš tolimesnio Žaibo turnyro iškrito (Žaibo turnyras Br. Šapyrų taurei laimėti. „Įdomus mūsų momentas“, 1940 gegužės 5, p. 4).

1940 m. gegužės 26 d. 8-ojo pėstininkų pulko aikštėje įvyko Šiaulių miesto lengvosios atletikos sezono atidarymo varžybos, kuriose dalyvavo ir Berniukų gimnazijos fiziškojo lavinimo kuopa. Šiose atidarymo varžybose jaunis Gasiūnas (ŠVBG) pasiekė net du Lietuvos rekordus – 100 m nubėgęs per 11,1 sek. ir 60 m per 7,1 sek. 1500 m bėgime Mockus (ŠVBG) buvo antras – 4:58,5 min. Šuolio į tolį varžybose antrąją vietą užėmė Šablinskas (ŠVBG) – 6,04 m. Disko metime Šablinskas (ŠVBG) liko ketvirtas – 24,38 m. Jaunių 60 m bėgime Grybauskas (ŠVBG) liko ketvirtas – 7,5 sek. 100 bėgime antras atbėgo Grybauskas (ŠVBG) – 12,1 sek,, ketvirtas – Labanauskas (ŠVBG) – 12,3 sek. 1000 m. bėgime nugalėtojo vardą iškovojo Stasiūnas (ŠVBG) – 3:6,2 min. Šuolio į tolį rungtyje nugalėjo Gasiūnas (ŠVBG) – 5,97 m, trečiąją vietą užėmė  Grybauskas (ŠVBG) – 5,35 m. Šuolio į aukštį varžybose pirmąją vietą iškovojo Gasiūnas (ŠVBG) – 16,60 m. Trišuolyje pirmavo Semaška (ŠVBG) – 12,33 m, antrąją vietą laimėjo Grybauskas (ŠVBG) – 10,84 m. Rutulio stūmime antrąją vietą laimėjo Semaška (ŠVBG) – 12,56 m, trečias liko Labanauskas  (ŠVBG) – 11,40 m (Gražios lengvosios atletikos atidarymo varžybos. „Įdomus mūsų momentas“, 1940 birželio 2, p. 4).

1940 m. birželio mėn. Šiauliuose baigėsi  miesto B klasės krepšinio pirmenybės, kurių nugalėtoja tapo Berniukų gimnazijos I komanda, surinkusi 26 taškus, antrąją vietą – Mokytojų seminarija, surinkusi tiek pat taškų, trečiojoje liko „Makabi“ su 22 taškais.  Berniukų gimnazijos II komanda surinko 12 taškų ir užėmė  septintąją vietą (Sparčiai vykdomos futbolo ir krepšinio pirmenybės. „Įdomus mūsų momentas“ 1940 birželio 16, p. 3).

1940 m. birželio mėn. Šiaulių apygardos vyrų krepšinio A klasės nugalėtoja tapo Šiaulių berniukų gimnazijos krepšinio ekipa, antrąją vietą užėmė „Sakalas“, trečia liko Linkaičių „Aras“ komanda (Baigiamos futbolo ir krepšinio pirmenybės. „Įdomus mūsų momentas“,  1940 birželio 23, p. 4).

Sportas ir fizinis lavinimas Mergaičių gimnazijoje
Tarpukariu Šiauliuose fizinis lavinimas buvo vykdomas ir mergaičių gimnazijoje. Kai kurios šios gimnazijos mokinės dalyvavo ir sporto varžybose. Merginių gimnazijoje buvo vystoma gimnastika, plastikos pratimai, lengvoji atletika, stalo tenisas, krepšinis, tinklinis ir kitos sporto šakos

Kapelionai draudė mergaitėms sportuojant dėvėti sportines kelnaites, jos privalėjo treniruotis su sijonukais iki kelių. Mergaitėms draudė sportuoti ir su marškinėliais labai iškirptu kaklu, taip pat turėjo kuo mažiau matytis nuogų rankų ir kojų.

1935 m. gegužės 19 ir 20 dienomis Parodos aikštėje įvyko Šiaulių apygardos moksleivių sporto turnyras, kuriame, be Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos, Mažeikių, Telšių ir Linkuvos berniukų gimnazijų, Joniškio vidurinės mokyklos ir Kražių privačios „Žiburio“ gimnazijos, dalyvavo Šiaulių mergaičių gimnazija.  

Mergaičių krepšinio varžybų rezultatai: Šiauliai – Mažeikiai 29:0, Telšiai – Šiauliai 34:4. Mergaičių kvadrato rezultatai: Šiauliai – Mažeikiai 2:0, Kražiai – Šiauliai 2:0, Telšiai – Šiauliai 2:0. Mergaičių estafetėje 4 x 50 m Šiaulių mergaičių gimnazijos komanda užėmė trečiąją vietą. Pagal surinktų taškų skaičių turnyre nugalėjo Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos komanda – 19 taškų, antra liko Šiaulių mergaičių gimnazija – 18 taškų, trečiojoje vietoje palikusi Mažeikių gimnaziją – 13 taškų (S. Lapė. Septynių gimnazijų turnyras. „Įdomus mūsų momentas“, 1935 gegužės 26, p. 4).  

1935 m. gegužės 30 d. įvyko Šiaulių miesto lietuvių berniukų ir mergaičių gimnazijų, Mokytojų seminarijos, Žydų gimnazijos ir vidurinės mokyklos mokinių sporto šventė. Dalyvavo apie 300–400 sportininkų. Šventė prasidėjo paradu. Po to buvo surengtas masinis berniukų ir mergaičių bėgimas. Žiūrovams ypač patiko Šiaulių mergaičių gimnazijos auklėtinių plastikos pratimai (Gimnazijos mokinių sporto šventė. „Įdomus mūsų momentas“, 1935 birželio 2, p. 4).
Krepšinis. Mergaičių gimnazijoje buvo žaidžiamas krepšinis. Jos komanda dalyvavo Šiaulių miesto moterų krepšinio pirmenybėse ir iškovojo nugalėtojos vardą.

1940 m. birželio mėn. pasibaigusiose Šiaulių apygardos  krepšinio varžybose nugalėtoja tapo Šiaulių mergaičių gimnazija, antra liko Mokytojų seminarija, trečia – Žydų gimnazija ir ketvirta – „Sakalas“ (Baigiamos futbolo ir krepšinio pirmenybės. „Įdomus mūsų momentas“, 1940 birželio 23, p. 4). Šiaulių mergaičių gimnazijos auklėtinės Cibulskaitė, Sirutavičiūtė, Vitartaitė ir kitos rinktinės sudėtyje atstovavo Šiauliams varžybose su Telšių rinktine.

Lengvoji atletika. Šiaulių mergaičių gimnazijoje buvo kultivuojama lengvoji atletika. Jos auklėtinės dalyvaudavo Šiaulių miesto ir apygardos pirmenybėse, atstovaudavo rinktinės sudėtyje Šiauliams Lietuvos lengvosios atletikos varžybose.

1940 m. gegužės 26 d. 8-ojo pėstininkų pulko aikštėje įvyko lengvosios atletikos  sezono atidarymo varžybos, kuriose dalyvavo Mergaičių gimnazijos fizinės kuopos sportininkės. Moterų varžybose 60 metrų bėgime nugalėjo Ivaškevičiūtė (ŠVMG) – 8,7 sek., antra buvo tos pačios gimnazijos auklėtinė Virminskaitė – 8,9 sek.; 100 m bėgime 1 vietą užėmė Budzinskaitė (ŠVMG) – 13,8 sek., antrąją vietą laimėjo Ivaškevičiūtė (ŠVMG) – 14 sek., trečia liko tos pačios mergaičių gimnazijos atstovė Ostrauskaitė – 14,4 sek. Šuolio į aukštį rungtyje visos keturios vietos atiteko ŠVMG sportininkėms: 1 vieta Sirutavičiūtė – 1,35 m., 2 vieta Ivaškevičiūtė – 1,35 m., 3 vieta Budzinskaitė – 1,30 m, 4 vieta Česnauskaitė – 1,30 m. Šuolio į tolį rungtyje taip pat visas keturias vietas laimėjo ŠVMG sportininkės: 1 vieta Budzinskaitė – 4,39 m, 2 vieta Ivaškevičiūtė – 4,30 m, 3 vieta Česnauskaitė – 4,12 m, 4 vieta Virminskaitė – 3,95 m. Ieties metime visos trys pirmos vietos atiteko ŠVMG sportininkėms: 1 vieta Budzinskaitė – 27,60 m, 2 vieta Sirutavičiūtė – 24,10 m, 3 vieta Ostrauskaitė – 22,92 m. Rutulio stūmime trečiąją vietą laimėjo Budzinskaitė (Gražios lengvosios atletikos atidarymo varžybos. „Įdomus mūsų momentas“, 1940 birželio 2, p. 4).

Stalo tenisas. 1937 m. gruodžio 4-5 dienomis Šiauliuose, Prekybos mokyklos patalpose, įvyko miesto stalo teniso pirmenybės. Vienetų varžybose finale pralaimėjusi Katkūnaitei (JSO) antrąją vietą užėmė Stripeikaitė iš Šiaulių valstybinės mergaičių gimnazijos. Moterų porų varžybose antrąją vietą užėmė Cibulskaitė ir Stripeikaitė (ŠVMG), finale pralaimėjusios Danieliūtei ir Zigmantaitei (LGSF). Mišrių porų varžybose antrąją vietą užėmė Macevičius (ŠVBG) ir Cibulskaitė (ŠVMG) (Šiaulių miesto stalo teniso pirmenybės. „Įdomus mūsų momentas“, 1937 gruodžio 12, p. 4).

1938 m. lapkričio 12–13 dienomis Šiaulių berniukų gimnazijoje įvyko Šiaulių miesto stalo teniso sezono atidarymo turnyras, kuriame individualiose moterų varžybose trečiąją vietą laimėjo Sirutavičiūtė (ŠVMG), moterų poromis varžybose Melkaitė ir Sirutavičiūtė (ŠVMG) iškovojo nugalėtojų vardą (Šaulių ir įgulos Sakalas stalo teniso sez. Atidarymo turnyro nugalėtojas. „Įdomus mūsų momentas“, 1938 lapkričio 20, p. 4).

1938 m. gruodžio pabaigoje surengtas Šiaulių valstybinės mergaičių gimnazijos stalo teniso tarpklasinis turnyras Šiaulių sporto apygardos 1937 m. paskirtai pereinamajai dovanai laimėti (Tarpklasinis stalo teniso turnyras. „Įdomus mūsų momentas“, 1938 gruodžio 25, p. 6).

1938 m. gruodžio mėnesį buvo sudaryta Šiaulių miesto stalo teniso moterų rinktinė, į kurią pateko Stripeikaitė ir Stuokaitė iš Valstybinės mergaičių gimnazijos (Sudaromos Šiaulių stalo teniso rinktinės. „Įdomus mūsų momentas“, 1938 gruodžio 25, p. 6).

Tinklinis. Šiaulių mergaičių gimnazijos mergaičių tinklinio komanda 1936 m. kovo 14–15 d. lankėsi Klaipėdoje ir du kartus susitiko su to miesto mergaičių gimnazijos moksleivių komanda. Šiauliečių gimnazisčių komanda, kuria sudarė Ragalevičiūtė, Svitkauskaitė, Vitartaitė, Juozapaitytė, Zigmantavičiūtė, Mendelytė, nugalėjo klaipėdietes rezultatu 2:1 (15:8, 10:15, 15:7). Kovo 15 d. revanšines rungtynes taip pat laimėjo šiaulietės, įveikusios klaipėdiečių komandą 2:0 (15:5, 15:3) (Šiaulių gimnazistų laimėjimai Klaipėdoje. (Pasirašo: Dmk. „Įdomus mūsų momentas“, 1936 kovo 15, p. 6).

(Pabaiga)

2021 12 01 4

Karinio parengimo pratybos Berniukų gimnazijos aukštesniųjų klasių gimnazistams. XX a. 4 dešimtmetis. Nuotr. iš Šiaulių
Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejaus.

2021 12 01 3

Karinis parengimas ir šaudymo pratybos. Berniukų gimnazijos 7 komercinė klasė. 1935 m. birželio 8 d. Nuotr. iš Šiaulių Juliaus
Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejaus rinkinio.

2021 12 01 5

Šiaulių berniukų gimnazijos sportininkai, iškovoję pulkininko Grand Suttle Kanados
taurę. 1937 m. Nuotr. iš Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejaus.

 

 

Į viršų