facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)
Trijų asmenybių dėmesys problemai
Į mūsų sukeltą bruzdesį akies mirksniu atsiliepė LR Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima  Baškienė, aktyviai dalyvaujanti beveik visose nuo 2001 metų organizuojamose Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtose konferencijose. Jos svarus, apibendrinantis žodis – didelė paskata ir konferencijų organizatoriams, ir pranešėjams. Jos iniciatyva 2015 m. Seime vyko dr. A. Vasiliauskienės monografijos „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ pristatymas ir spaudos konferencija ta tema. Mat šis veikalas – pirmasis lietuvių mokslininkų darbas, išleistas Romoje Analectos (Mokslo darbų) serijoje. Reikia pasakyti, kad monografija buvo pristatyta 14 Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos institucijų.

Problema iki širdies gelmių sujaudino ir Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Tokia JE reakcija nebuvo netikėta.

Vienuoliai bazilijonai džiaugiasi Šiaulių vyskupu E. Bartuliu. Ne vienas Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos (jai priklauso ir Šv. Juozapato  Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas) protoigumenas, atvykęs į Lietuvą, dėkojo Šiaulių vyskupui JE Eugenijui Bartuliui už tai, kad Ukraina prisimenama maldose: „Maldos galybė – didžiulė. Ačiū, kad jūs savo maldomis palaikote Ukrainos laisvės siekį. Prašome ir toliau melstis!“ Ar bereikia įtaigesnės dėkonės

kaip šis protoigumeno mgr. t. Pantalejmono (Mychailo Salamacos) OSBM  ištartasis. Daug sykių  Ekscelencijai dėkota ne tik už šv. Mišių aukas ir maldas, kuriomis pradedamos konferencijos, bet ir už jautrumą, dėmesingumą, geraširdiškumą, ištartą padrąsinantį žodį...

Žinia apie Vilniaus vienuolių bazilijonų išgyvenamą sunkmetį nepraslydo ir pro prof. Donato Jurgaičio ausis. Juk tiek bendrauta su bazilijonais! Tiek daug lankytasi jų vienuolynuose Ukrainoje! Antra vertus, ar buvęs ŠU rektorius prof. D. Jurgaitis suskaičiuotų, kiek sykių jo kabinete lankėsi Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas ir Šv. Juozapato vienuolyno igumenas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, garsūs vienuolių bazilijonų mokslininkai ir sielovadininkai iš Ukrainos. Kiek tarptautinių mokslinių-praktinių konferencijų kartu su vienuoliais po universiteto stogu organizuota! O ir bažnyčių istorikės dr. A. Vasiliauskienės abi knygos, susijusios su OSBM veikla bei asmenybėmis, ne be universiteto pagalbos išvydo dienos šviesą. Monografija jau minėta aukščiau, o antrasis leidinys lietuvių ir ukrainiečių kalbomis – tai XI tarptautinės mokslinės konferencijos 300 p. straipsnių rinkinys: „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ (Чин Святого Василія Великого: із народу – народові), skirtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui, prasidedantis prof. D. Jurgaičio įvadiniu žodžiu lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Nuotraukomis iliustruota knyga buvo pristatyta ne tik 10  Lietuvos (Bazilionai, Šiaulių universitetas, Utenos A. ir M. Miškinių biblioteka, Antalieptė, Skapiškis ir kt.), Ukrainos (Lvovas, Briuchovičiai, Luckas) institucijų, bet ir Lietuvos Respublikos Seime, inicijuojant jo nariui Stasiui Tumėnui.

Jautrios temos atgarsiai Rytų Lietuvoje
Pirmiausia pagalbos laiškas išskriejo į Skapiškį, kur dr. A. Vasiliauskienei priklausančioje sodyboje Nepaprastasis ir įgaliotasis Ukrainos ambasadorius LR Valerijus Žovtenka (Valerij Žovtenko) ir jo patarėja Zoja Olijnyk 2012 m. atidarė nekilnojamąją parodą „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Toje iškilmėje dalyvavo vienuoliai bazilijonai – t. Vasylius iš Kijevo, t. Artemijus iš Žovkvos (prie Lvovo) ir Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys tarnaitės (Rytų apeigų) – Miroslava Jachimec SSMI ir Nadija Kotur SSMI iš Lvovo.

Pirmąsyk į Skapiškį vienuoliai bazilijonai atvyko 2006 m. rugpjūčio 25 d. Tąsyk t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM su t. Hryhorijumi (Vasyliu Bardaku, Pidhircų Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai vienuolyno igumenu) OSBM pašventino prieš pusmetį autorės įsigytą sodybą. Ir nuo tada prasidėjusios t. Pavlo ir kitų vienuolių kelionės į Skapiškį tęsėsi gerą dešimtmetį.

Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai su meninėmis programomis (direktorė Birutė Zaborskienė) prisijungia prie minėtoje sodyboje organizuojamų renginių.  Čia rengiamos specialios pamokos prie stendų „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Čia mokiniai domisi istorinės  atminties puoselėjimu Skapiškyje,  gilindami žinias apie Rytų apeigų katalikus ukrainiečius, vienuolius bazilijonus, jų įkurtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, apie lietuvių ir ukrainiečių kultūrinius ryšius dar nuo LDK laikų. Tad nieko nuostabaus, kad pirmoji iš Skapiškio pagalbos ranką ištiesė mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė ir atkurtos Nepriklausomybės pradžioje Skapiškio apylinkės viršaičio pareigas ėjęs, o dabar LR Seimo narys Jonas Jarutis.

Jautriai į dr. Aldonos laišką reagavo Skapiškio kultūros namų režisierė, tarptautiniais tapusių vaikų teatrų festivalio „Pienių medus“, kaimo teatrų festivalio „Pienių vynas“ ir senjorų teatrų šventės „Pienės pūkas“ sumanytoja bei režisierė Vita Vadoklytė, 2004 m. „Aukso paukštės“ laureatė nominacijoje „Geriausias kaimo teatras ir režisierius“, o 2009 m. „Aukso paukštės“ laureatė nominacijoje „Geriausias vaikų teatras ir vadovas“, 2020 m. apdovanota „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. Taigi, V. Vadoklytė kreipėsi į 627 asmenų feisbuko grupės „Skapiškis – skapiškėnams“ narius, kviesdama paremti Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno kunigus. Ji dalyvauja susitikimuose su į Skapiškį atvykusiais ukrainiečiais – pasauliečiais, dvasininkais, vienuoliais. Jos rinktų žolelių kvapią arbatą vienuoliai bazilijonai ilgai prisimena. V. Vadoklytės dėka Skapiškyje net keturis kartus lankėsi garsus Ukrainos bardas Viktoras Pašnykas, o atvykę teatrų artistai supažindinami su vienuoliams bazilijonams skirta paroda.

Laiškui-prašymui abejingas neliko ir Kupiškio kamerinio choro „Cantus Vita“, 2017 m. sausio 8–15 d. atstovavusio Lietuvą aštuntajame kalėdinių giesmių „Kalėdos Maizliuose“ festivalyje Ivano Frankivske, choro vadovas Marijonas Remeikis. Ne tik jis, bet visi iki vieno choristai dar nepamiršę vienuolių bazilijonų, o ypač 25 metus Lietuvoje dirbusio ir daugeliui kupiškėnų gerai žinomo t. Pavlo (Petro Jachimeco) OSBM  išskirtinio dėmesio ir rūpesčio svečiais iš Lietuvos.

„Cantus Vita“ vadovo siekiui tiesti pagalbos ranką vilniečiams visa širdimi pritarė Kupiškio meras Dainius Bardauskas, ne tik dalyvavęs aukščiau minėtoje išvykoje, ne tik iš anksto  rūpinęsis žinios apie knygos „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ (Чин Святого Василія Великого: із народу – народові) pristatymo sklaida Kupiškio regione, bet ir globojantis Kupiškyje – vieninteliam Lietuvoje – vykstančias laikmečiui aktualias konferencijas dvasingumo temomis. Pranešimus juose skaitė ir vienuoliai bazilijonai – vilniškiai bei svečiai.

Dėmesingumu straipsnyje aptariamai bėdai maloniai nuteikė Utenos krašto garbės pilietis Antanas Vilūnas (š. m. gegužės 17 d. minėjęs savo 90-metį), garsėjantis mecenatoriška veikla, niekada neatsisakąs talkinti į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams, bazilijonams. Mecenuojant A. Vilūnui ir tarpininkaujant dr. A. Vasiliauskienei, užsimezgė Utenos krašto tautodailės klubo „Svirnas“ ryšiai su Ukraina. A. Vilūno lėšomis į Religijų istorijos muziejų Lvove buvo nuvežti 26 uteniškių tautodailininkų darbai (paroda tęsėsi beveik pusmetį). Ši paroda tapo X tarptautinės mokslinės konferencijos „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas bažnyčios istorijoje”, vykusios  2011 m. spalio  6–8 d. Lucke, viena dalių. O iš Lucko į Lietuvą pirmąsyk buvo atvežta retų ikonų, tapytų ant stiklo, paroda. Jos atidarymo A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje proga pirmąsyk į Uteną atvyko Ypatingasis ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius LR Valerijus Žovtenka. Užsimezgę tarptautiniai ryšiai tapo svarbiu pagrindu tolesniam bendradarbiavimui.

Taigi, kaip sako dr. A. Vasiliauskienė, visi, į kuriuos kreiptasi, kurie yra bendravę su t. Pavlo (Petro Jachimecu) OSBM  ar kitais vienuoliais, karantino sunkmečiu neatsisakė padėti Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios ir Šv. Juozapato vienuolyno OSBM kunigams. Realiai pildosi Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino nariams brangintinas jo kūrėjo Šv. Juozapato vienybės maldoje ir veikloje siekis: „Tegul visi būna viena!“

Atrodo, kad toji sunkmečio žinia nesustos ties Šiaulių ir Kupiškio rajonų ribomis. Štai matematikas ir istorijos tyrinėtojas, enciklopedistas, visuomenės iniciatyvų puoselėtojas ir  mecenatas, buvusio  Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) prof. Juozas Banionis, gimęs Kazlų Rūdos krašte, kai tik  išgirdo apie nepavydėtiną vilniečių vienuolių būseną, nė akimirkai nesudvejojęs, pasiūlė paramą. Be abejo, tokių geradarių bus ir daugiau.
Ir skrieja atgal padėkos žodžiai:

„2020 04 30  
Labas vakaras!
Esame bazilijonų vienuoliai iš Vilniaus, labai ačiū už Jūsų finansinę paramą!
Melsimės už Jus ir Jūsų artimuosius.
O mes kviečiame Jus į mūsų vienuolyną ir Švč. Trejybės šventyklą.
Vienuolis kunigas Mikolaj Ruslan Kozelkivskyy, OSBM
Vienuolis kunigas Tadej Volodymyr Godovanets, OSBM.“

2020 05 18 11

Ukrainos Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus  Lietuvoje Volodymyro  Jatcenkivskio pirmasis vizitas Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dr. Aldonos Vasiliauskienės vardo klasėje. Kairėje pirmame suole sėdi Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapijos klebonas Tomas Ūksas ir direktoriaus pavaduotoja Irena Vaičiulienė, dešinėje pusėje – dr. Aldona Vasiliauskienė, už jos – Ambasadorius su žmona Roksolana.
Dr. A. Vasiliauskienės archyvo nuotr.

2020 05 18 13

Pirmasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio susitikimas su Ukrainos Nepaprastuoju ir Įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvos Respublikai Volodymyru Jatsenkyvskiu.
Dr. A. Vasiliauskienės archyvo nuotr.

2020 05 18 14

Į susitikimą ukrainiečiai atvyko su suvenyrais, iš Šiaulių išvyko apdovanoti knygomis ir vyskupo kalendoriais.  Iš kairės:  Šiaulių vyskupijos kancleris Rimantas Žaromskis, Ukrainos ambasados L R patarėjas Sergijus Vasylenko, dr. Aldona Vasiliauskienė, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ambasadorius Volodymyras Jatsenkyvskis, vienuolis bazilijonas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM.
Dr. A. Vasiliauskienės archyvo nuotr.

Į viršų