facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vytenis Rimkus gimė 1930 m. sausio 17 d. Knygomis domisi nuo vaikystės. Mokydamasis pradinėje mokykloje knygutes skaitė ir rinko jas kartu su sesutėmis. Namuose buvo didelė tėvo, Šiaulių berniukų gimnazijos mokytojo Jaroslavo Rimkaus (1888 – 1976), biblioteka. V. Rimkus  atsimena puikiąją dailininko K. Šimonio iliustruotą „Eglę žalčių karalienę“, anglų rašytojo R. Kiplingo „Tarzaną“, kitas knygas.

Gresiant trėmimams, jo tėvas savo biblioteką išvežė pasaugoti dviem kaimynams. Grįžęs iš tremties ir lagerio, tėvas vieną didesniąją bibliotekos dalį rado net nepaliestą, o kitos neliko: ten augusių vaikų pasidarytos spalvotos iškarpos buvo plačiai paplitusios tarp apylinkės paauglių. V. Rimkaus kruopščiai kaupta gimnazijos laikų bibliotekėlė taip ir dingo be pėdsakų, o kartu – ir pašto ženklų kolekcija.

1958 m. grįžęs iš tremties, V. Rimkus pradėjo kaupti asmeninę biblioteką. Mokydamasis Leningrado (dabar Sankt Peterburgo) akademijos I. Repino dailės institute pirkdavo vos ne visus leidinius apie meną. Susikaupė krūvos ir smulkiųjų leidinių – parodų katalogų, bukletų, teatrų, koncertų programų.

Pamažu susiformavo leidinių grupės: apie meną (albumai, parodų katalogai), istoriją, kraštotyrą, lituanistiką, dar apie tremtį Sibire, įvairios enciklopedijos, žinynai ir žodynai.

Knygų turi daugiau kaip keletą tūkstančių, jos sugrupuotos pagal įgijimo metus, iš dalies – pagal formatus ir temas. Jų esama visuose buto kambariuose, rūsyje, garaže, šiek tiek ir atgautoje kaimo sodyboje. Daugiausia knygų lietuvių ir rusų kalbomis, dar yra lenkiškų, latviškų, estiškų, anglų, vokiečių, po vieną kitą – kitomis kalbomis. Yra knygų, išleistų XVIII a., XIX a. lietuviškų ir lenkiškų knygų.

Yra daug įrištų laikraščių ir žurnalų komplektų („Kultūros barai“, „Pergalė“, „Literatūra ir menas“ ir kt.). Savo asmeninėje bibliotekoje  saugo tarpukariu leistus žurnalus: „Kultūra“, „Gimtasai kraštas“, „Lietuvos mokykla“, „Skautų aidas“, „Naujoji Romuva“, „Šaulė“, visą „Kūrybos“ (1942 – 1944) komplektą, yra paskirų to meto laikraščių numerių. Didesnioji dalis smulkiosios literatūros (katalogai, bukletai, turistinė literatūra, žemėlapiai) sugrupuota į aplankalus atsižvelgiant į šalis, temas ir kt.

V. Rimkui vertingiausi yra šie leidiniai: 1930 metų Vytauto Didžiojo albumas (originalas), už 500 Lt pirktas pasaulio atlasas. Yra daug autografuotų knygų (S. Šalkauskio, J. Paukštelio, T. Ivanausko, J. Balčikonio  ir kt.). Dr. J. Šliūpo autografuotas knygas padovanojo  Šiaulių universiteto dr. J. Šliūpo fondui.

Turi nemažai vertingų dokumentų, laiškų (vieną dr. J. Basanavičiaus, K. Korsako, J. Grušo ir kt.), įdomių tarpukario laikotarpio fotografijų: Šiaulių berniukų gimnazijos (100 vnt.), tremties (apie 100 vnt.), tautodailininkų darbų ir kt. Yra nemažai Šiaulių ir kitų vietovių atvirukų, dailės kūrinių reprodukcijų.

Profesorius yra sukaupęs gausybę segtuvų su vertinga medžiaga apie dailininkus G. Bagdonavičių, A. Krištopaitį, V. Trušį, A. Toleikį, A. Tyčiną, A. Visockį, liaudies meistrus, tautodailininkus, iškarpų iš laikraščių ir žurnalų, parodų lankstinukų ir katalogų, kvietimų, Šiaulių tema ir šiauliečiams sukurtų knygos ženklų. Jis turi nemažai dailininko G. Bagdonavičiaus piešinių, eskizų, atvirukų, fotografijų, ekslibrisų.

Iš savo rinkinių yra surengęs  parodų, davęs daug eksponatų bendroms (atvirukų, ekslibrisų, dokumentų ir kt.) parodoms. Prof. V. Rimkaus atsakymai į anketą apie asmeninę biblioteką. 2011 rugpjūčio 7 d. rankraštis. Saugoma šio rašinio autoriaus archyve.

V. Rimkus apie save yra pasakęs: „Aš specialiai nieko nekolekcionuoju, bet jei pakliūva į rankas, nieko neišmetu.“ Jo vertingoje asmeninėje bibliotekoje saugomos knygos su  autorių autografais ir dedikacijomis, gausybė paveikslų, fotografijų, knygos ženklų, įvairių meno kūrinių, rankraščių, istorinių dokumentų ir kt.

Sveikiname prof. Vytenį Rimkų su garbingu jubiliejumi, linkime ilgų gyvenimo metų, neblėstančios energijos ir sveikatos, kūrybinės kibirkšties ir gražių darbų Lietuvos labui.

Į viršų