facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Klausytojai, be teorinių paskaitų, praktiškai susipažino su vietoje įrengtos pavyzdinės fotolaboratorijos darbu. 10-ties dienų seminaro metu taip pat buvo nagrinėjama kompozicija, fotografijos estetika, fototechnikos ir kitos temos. Jo dalyviai dalyvavo praktikos darbuose ir išvykose į kolektyvinius ūkius bei pramonės įmones. Seminarą vedė M. Pranckūnas, dalyvavo lektoriai iš Vilniaus ir Kauno, taip pat pranešėjai iš Šiaulių Baliutavičius, P. Šišla (1906–1970) ir kt. 105 seminarą išklausiusiems dalyviams buvo įteikti fotografijos pagrindų kursų baigimo pažymos (Vabalas J. Seminaras foto mėgėjams. „Raudonoji vėliava“, 1949 vasario 1, p. 2).  

1950–1954 metais Šiauliuose leidžiamame laikraštyje „Raudonoji vėliava“ buvo spausdinamos šio laikraščio fotokorespondentų S. Ivanausko, I. Baltmano, D. Mirošino ir kt. fotografijos.

1955 m. rugsėjo pradžioje Šiaulių pedagoginiame institute buvo įsteigta fotografijos mėgėjų sekcija, kuri subūrė nemažai studentų. Fotosekcijos nariai veikė gana aktyviai, organizavo susirinkimus, praktinius užsiėmimus, juose nagrinėjo fotoaparato sandarą, mokėsi ryškinti nuotraukas. Pedagoginio instituto fotolaboratorijoje virė intensyvus kūrybinis darbas, vyko fakultatyviniai užsiėmimai, kuriems vadovavo dėstytojas Jankaitis. Studentai fakultatyvininkai ruošė temines fotografijas, jos būdavo aptariamos. Buvo pradėtos gaminti spalvotosios nuotraukos. Sekcija išleido fotografijomis iliustruotą laikraštį, atspindintį mokomąjį-auklėjamąjį darbą institute. Aktyvūs sekcijos nariai buvo studentai Adomėnas, Kišūnas, Užkuraitytė ir kt.

1956 m. Šiaulių pedagoginio instituto fotosekcijos nariai buvo J. Misiūnas, V. Stasiūnas (dirbo „Tarybinio pedagogo“ fotokorespondentu), S. Šalavėjus, I. Šiaučiūnaitė, Z. Trakšelis, A. Valantiejus, S. Vilutis ir kt. Jie rengė parodas, kūrinių aptarimus, susitikimus su fotografais.

1956 m. lapkričio 16 d. Šiaulių J. Janonio vardo I vidurinės mokyklos fotografų būrelis surengė instruktažą foto mėgėjams tema „Meninė nuotrauka ir jos estetinė kompozicija“. Pranešimą šia tema padarė dailininkas G. Bagdonavičius. Jis pranešimą iliustravo puikiomis savo darytomis nuotraukomis, įvairiomis reprodukcijomis, iliustracijomis („Raudonoji vėliava“, 1956 lapkričio 16).

1958 m. Šiaulių miesto II vidurinėje mokykloje surengta pirmoji Šiaulių miesto mokytojų darbų paroda, kurioje be rankdarbių ir piešinių, buvo eksponuojamos fotografijos.

Prie miesto vaikų bibliotekos veikė fotobūrelis, kurį lankė A. Podskavičius, G. Šimkus, P. Žymantas ir kt. Jie rengė parodas, gausiai eksponavo savo mėgėjiškas fotografijas, kurios vaizdavo bibliotekos gyvenimą, talpino nuotraukas fotovitrinoje „Šiauliai šiandien“.

1959 m. Šiauliuose aktyviau pradėjo veikti fotomėgėjai, pradėjo kurtis fotobūreliai miesto mokyklose. Tų pačių metų birželio 21 d. Šiaulių miesto laikraštyje „Raudonoji vėliava“ buvo paskelbta žinutė, kad prie miesto kultūros ir poilsio parko steigiama fotomėgėjų sekcija.

1959 m. birželio 23 d. „Raudonosios vėliavos“ laikraščio redakcijos patalpose įvyko  fotomėgėjų sekcijos prie Šiaulių miesto kultūros ir poilsio parko steigiamasis susirinkimas. Susirinkime buvo išrinkta valdyba, sudarytas darbo planas, aptarti organizaciniai ir kiti klausimai.    

Fotomėgėjų sekcija ruošė savo narių darbų parodas, svarstė įvairius fototechnikos klausimus, organizavo seminarus. Po sekcijos susikūrimo buvo suruoštas platus seminaras fotomeno ir fototechnikos klausimais, kurį organizavo respublikinė fotosekcija prie LTSR žurnalistų sąjungos (Bražas V. Fotomėgėjų sekcija. „Raudonoji vėliava“, 1959 birželio 21, p. 4).
1959 m. rugpjūčio 17 d. Šiauliuose prie „Raudonosios vėliavos“ laikraščio redakcijos buvo įsteigta fotosekcija. Ji buvo įkurta Žurnalistų sąjungos fotosekcijos pavyzdžiu ir buvo savarankiškas organizacinis darinys, nepriklausęs nei redakcijai, nei Žurnalistų sąjungai ar kokiai nors kitai organizacijai. Šiai fotosekcijai priklausė 14 narių. Tais pačiais metais rugpjūčio 24 d.  įvykusiame antrajame Fotosekcijos susirinkime buvo išrinkta valdyba, o jos pirmininku – V. Leviška. Taip pat buvo atrinktos nuotraukos į Šiauliuose įrengtą fotostendą.

Šiaulių pedagoginio instituto fotosekcijos nariai šios instituto patalpose surengė didelę fotografijų parodą, kurioje buvo eksponuojami šios sekcijos fotomėgėjų fotografijos. Be to, šio instituto studentai greta pasirinktos specialybės mokytojo darbe privalėjo gauti įskaitą ir iš fakultatyvinio dalyko: fotografijos ir kt.  

1959 m. lapkričio 6 d. fotosekcija prie „Raudonosios vėliavos“ laikraščio redakcijos surengė pirmąją savo narių parodą „Pergalės“ kino teatre (vėliau – Statybininkų kultūros namai). Parodą apiformino ir darbus kabino patys fotografai.

1960 m. vasario 7 d. „Raudonosios vėliavos“ laikraštyje buvo paskelbta, kad prie Šiaulių kultūros namų steigiamas fotomėgėjų būrelis. Į jį buvo kviečiami burtis visi fotografuojantys ir mėgstantys fotografuoti. Steigiamasis fotobūrelio susirinkimas įvyko tų pačių metų vasario 8 d.

1960 m. balandžio mėn. prie kultūros namų veikianti foto sekcija paskelbė Šiauliuose pokaryje pirmąjį meninių nuotraukų konkursą-parodą. Šiam konkursui siunčiamų nuotraukų formatas 13x18 cm. Fotografijų buvo laukiama iki tų pačių metų birželio 15 d. Jame buvo kviečiami aktyviai dalyvauti visi fotomėgėjai („Raudonoji vėliava“, 1960 balandžio 24, p. 3).

1960 m. birželio  4 d. Šiaulių Jaunųjų technikų stotis paskelbė pirmąjį fotokonkursą, skirta miesto vidurinių mokyklų moksleiviams. Paroda ir konkurso rezultatų aptarimas buvo numatytas tų pačių metų spalio 1 d. Parodai nuotraukos turėjo būti pateiktos ne mažesnės kaip 13x18 cm formato (Bendoravičius J. Atostogaudami ruoškimės parodai. „Raudonoji vėliava“, 1960 birželio 4, p. 3).

1960 m. gruodžio 5 d. Pedagoginio instituto Studentų mokslinės draugijos taryba surengė fotografijų parodą. Jos stenduose buvo eksponuojami įvairaus meninio žanro kūriniai – nuotraukos. Iš jų išsiskyrė dėstytojos Vėbrienės, studentų Simučio, Vilučio ir kitų darbai. Geriausių  nuotraukų autoriai buvo premijuoti (Gintautas R., Butkevičius A. Meninės nuotraukos parodėlė. „Raudonoji vėliava“, 1960 gruodžio 7, p. 3).

1961 m. sausio 27 d.  ŠPI pirmą kartą surengta Šiaulių žūklautojų istorijoje fotografijų paroda. Po nuotraukomis, kurių buvo eksponuojami du didžiuliai stendai, dažniausiai buvo parašytos VI vidurinės mokyklos mokytojo L. Urbaičio ir Vandentiekio-kanalizacijos kontoros buhalterio P. Mikalausko pavardės. Taip pat  susidomėjimo susilaukė A. Alijošiaus, M. Kondroto, A. Jurėlos, J. Špoko ir kitų darbai.

1961 m. vasario 18–28 dienomis Šiaulių dramos teatro patalpose veikė antroji miesto meninės fotografijos paroda. Ją surengė fotomėgėjų sekcijos prie miesto kultūros namų nariai (pirmininkas V. Leviška). Parodoje vienuolika šiauliečių autorių: A. Androsovas, G. Avramenko, G. Bagdonavičius, A. Kivilius, R. Gedminas, R. Oškinis, A. Dauskurdis, V. Černiauskas, V. Leviška, D. Mirošinas ir P. Motiekaitis iš viso eksponavo 130 fotografijų (Banys H. Paroda atidaryta. „Raudonoji vėliava“, 1961 vasario 21, p. 4).

1961 m. balandžio 12 d. „Pergalės“ kino teatro fojė atidaryta fotografijos paroda, kurioje buvo eksponuojama 80 darbų, atrinktų iš 1960 m. jubiliejinės respublikinės fotografijos parodos. Parodą organizavo miesto fotomėgėjų sekcija kartu su „Aušros“ etnografijos muziejumi.

1962 m. į 3-iąją Šiaulių fotosekcijos organizuojamą fotografijos parodą-konkursą, buvo pakviesti dalyvauti ir Šiaulių fotobūrelių, įsisteigusių miesto vidurinėse mokyklose, Projektavimo institute ir Pedagoginiame institute, nariai. Ši paroda veikė Kultūros namuose sausio 20 – vasario 8 dienomis. Joje buvo eksponuotos 85 fotografijos. Parodos žiuri įvertino darbus ir išaiškino nugalėtojus: pirmoji vieta atiteko R. Gedminui antroji – R. Oškiniui. Paskatinamosiomis premijomis buvo apdovanoti V. Černiausko ir P. Motiekaičio darbai.

1962 m. balandžio mėnesį Šiaulių miesto kultūros namuose surengta R. Gedmino pirmoji asmeninė fotografijos paroda.

1962 m. pabaigoje Šiaulių fotosekcijos veikla prislopo, tačiau nežiūrint šio nuosmukio, pirmosios Šiauliuose fotosekcijos veikla paliko ryškų pėdsaką pokario miesto fotografijos istorijoje. Buvo suruoštos trys fotoparodos mieste, susiformavo rimtos kūrybinės pajėgos, vėliau išugdžiusios nemažai žinomų fotomenininkų, kurie prisidėjo prie tolimesnio fotografijos plėtojimo Šiauliuose ir visoje Lietuvoje. Be to, jos veikla sužadino visuomenės domėjimąsi fotografija.

1963 m. Šiauliuose fotografija buvo plėtojama Kultūros namuose kur veikė fotobūrelis, kartais afišose ir skelbimuose pasivadindamas buvusios Fotosekcijos vardu. Tais pačiais metais šis būrelis Kultūros namuose surengė fotografijos parodą „Žemė, Visata, žmogus“ ir šiauliečių fotografų fotoparodą Rygoje.

1963 m. balandžio 5 d. Kultūros namuose atidaryta miesto fotomėgėjų meninių nuotraukų paroda, kurioje dalyvavo žinomi vietos fotografai ir fotomėgėjai.

1964 m. kovo mėnesį Šiaulių buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas miesto Kultūros namuose surengė pirmąją fotografijos parodą-konkursą. Jos tikslas buvo kelti fotoateljė meistrų darbo kokybę, juos paskatinti, priartinti prie meninės fotografijos lygio. Ilgainiui dalis fotografų įsijungė į miesto fotomenininkų veiklą.

1965 m. sausio 7 – vasario 21 dienomis Kultūros namuose veikė Šiaulių fotomėgėjų darbų paroda, kuri pratęsė mieste pradėtą grupinių fotografijos parodų tradiciją. Joje dalyvavo G. Agapovas, R. Gedminas, V. Černiauskas, A. Daukšys, R. Jagminas, M. Leonavičius, V. Ogintas, V. Radavičius, B. Steponavičius, A. Nistelienė ir V. Nistelis (Rimkus V. Pirmasis dešimtmetis. „Žiemgala“, 1993, nr. 10, p. 10–11).

1965 m. liepos mėnesį Respublikinės Šiaulių ligoninės gydomosios fizkultūros kabinete atidaryta pirmoji miesto medikų fotografijų paroda. 43 darbus pateikė gydytojai K. Juškevičius, A. Briedis ir kt. autoriai. Didelio susidomėjimo susilaukė mediko O. Lapienio darbai makroskopinės nuotraukos srityje.

1965 m. rugpjūčio mėnesį „Vairo“ gamykloje veikiantis fotobūrelis, vadovaujamas A. Androsovo, šios gamyklos administracinio pastato vestibiulyje surengė savo darbų parodą. Joje buvo galima pamatyti 9 fotomėgėjų darbus, su kuriais susipažino nemažas šiauliečių būrys.

1965 m. lapkričio 28 d. Šiaulių kultūros namų salėje įvyko zoninis fotografų konkursas, kurį organizavo respublikos Vyriausioji buitinio gyventojų aptarnavimo valdyba. Be šiauliečių, šiame konkurse varžėsi fotomeistrai iš Klaipėdos ir Panevėžio. Kultūros namų fojė buvo surengta Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio fotografų darbų paroda „Žmogus darbe, buityje, poilsyje“.

2018 07 04 03

Dekoracija fotografijai Šiaulių miesto centre. Nežinomas fotografas. XX a. septintas dešimtmetis. Iš P. Kaminsko rinkinio.

Į viršų