2020 m. gegužės 12 d.  žymiam Lietuvos kalbininkui, pedagogui, vadovėlių autoriui,  habilituotam humanitarinių mokslų daktarui, profesoriui Aloyzui Gudavičiui sukako 80 metų.

Visas Aloyzo Gudavičiaus gyvenimas susijęs su Šiauliais. Viename interviu jis prisipažinęs, kad yra labai sėslus žmogus.

Gimęs 1940 m. Kalniškių kaime, Šaukėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje, 1957 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, o 1962 m. rusų kalbą ir literatūrą Šiaulių pedagoginiame institute su šia Alma  Matter susiejo visą savo karjerą ir gyvenimą.

Tik 1966–1969 m. jis buvo Vilniaus universiteto aspirantas. Visus kitus metus  jis užėmė  praktiškai visas įmanomas administracines, mokslines ir pedagogines pareigas iš pradžių Šiaulių pedagoginiame institute, o nuo 1997 m. – Šiaulių universitete.

1970 m. jis apsigynė filologijos mokslų kandidato disertaciją, o 1990 m. humanitarinių mokslų daktaro habilitacinį darbą.  1994 m. jam buvo suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas.

1975–1983 m. jis buvo ŠPI Filologijos fakulteto dekanas,  1984–1991 ir 2001–2010 m. jis –  Šiaulių universiteto Rusų kalbos katedros vedėjas.

1991 m. jis tampa Šiaulių pedagoginio instituto, o vėliau Šiaulių universiteto rektoriumi iki 1998 m.

1990–1991, 2001–2005, 2005–2011 m.  jis – ŠPI, vėliau Šiaulių universiteto Senato pirmininkas.

Nuo 2010 m.  jis yra Šiaulių universiteto  Humanitarinio fakulteto  užsienio kalbų studijų katedros profesorius.

Be to, jis dar yra vizituojantis Klaipėdos universiteto profesorius.

Taip pat Aloyzas Gudavičius yra mokslinio žurnalo „Filologija“ atsakingasis redaktorius.

Aloyzas Gudavičius yra pripažintas kalbotyros specialistas ne tik Lietuvoje , bet ir užsienyje – Čekijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje.

Jo moksliniai interesai yra gana platūs – leksinė gretinamoji semantika, etnolingvistika, interlingvistika, bendrosios kalbotyros dalykai.

Jis yra išleidęs keturias solidžias monografijas,  tris vadovėlius ir studijų knygas, paskelbęs per 100 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio šalių mokslinėje spaudoje (lietuvių, rusų, lenkų, anglų, vokiečių, esperanto kalbomis), keletą kitų knygų.

Jo mokslinė veikla yra įvertinta 2009 m. Aloyzą Gudavičių  paskelbiant Šiaulių universiteto metų mokslininku.
Įvertinus visus jo nuopelnus Šiaulių  miestui 2012 m. jis išrinktas Šiaulių miesto garbės piliečiu.

Norisi labiau pabrėžti dar vieną mažiau žinomą jo įvairiapusės veiklos sritį.

Dar studijų metais jis susidomėjo tarptautine esperanto kalba, ją išmoko ir jau 1961 metais  dalyvavo 3-iojoje Pabaltijo esperantininkių stovykloje Molėtuose. Ši  aistra nenutrūko ir visais vėlesniais metais ir vis iškildavo tiek Aloyzo Gudavičiaus mokslinėje, tiek ir praktinėje veikloje.

1988 m. atkūrus 1919–1940 metais veikusią Lietuvos esperantininkų sąjungą  1993 m. jis tampa šios organizacijos Valdybos pirmininko pavaduotoju iki pat 2003 m.

Besidomėdamas viena iš savo mokslinės veiklos sričių interlingvistika 2002 m. jis išleidža vadovėlį „Interlingvistikos įvadas“ , kuriame plačiai apžvelgia ir interlingvistikos šakos esperantologijos tematiką.

2005 m. Vilniuje organizuojant 90-ąjį pasaulinį esperantininkų kongresą, vykusį liepos 23-30 dienomis, ir kuriame dalyvavo 2344 asmenys iš 62 pasaulio šalių, prof. Aloyzas Gudavičius tampa šio kongreso tarptautinio universiteto rektoriumi ir prelegentu. Profesorius be šio kongreso dalyvavo dar penkiuose pasauliniuose esperantininkų kongresuose įvairiose šalyse.

Aloyzas Gudavičius dalyvavo ne vienoje Tartu universiteto organizuojamoje mokslinėje interlingvistikos ir esperantologijos konferencijoje ir jose skaitė pranešimus. Jo pranešimai yra paskelbti tęstiniame moksliniame Tartu universiteto  leidinyje „Interlinguistica Tartuensis“.

Už nuopelnus interlingvistikos ir esperantologijos srityse 2009 m. jis apdovanotas prestižine  Tartu universiteto „Academicus Ariste“ premija. Jis yra pirmasis ir vienintelis lietuvis gavęs šią premiją.

Aloyzas Gudavičius Šiaulių universitete dėstė įvairius interlingvistikos kursus studentams, vadovavo  diplominiams darbams šia tematika.

Taip pat profesorius yra nepakeičiamas kas trejus metus Lietuvoje vyksiančių Baltijos esperantininkų dienų, kurios šiuo metu yra tapusios visos Europos esperantininkų renginiu,  prelegentas.

Aloyzas Gudavičius yra ir Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, 2009–2010 m. yra buvęs Šiaulių Alka LIONS klubo prezidentu.

Garbingam jubiliatui norisi palinkėti  šviesių minčių ir tolesnių viršukalnių jo plačioje veikloje.

Į viršų