2023 m. kovo 24 d. 10:00 val. šaukiamas UAB „Šiaulių naujienos“ (įmonės kodas 144342654, Aušros al. 48, Šiauliai) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimą inicijuoja ir šaukia bendrovės valdyba.
Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
1.    Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir akcininko, įgalioto pasirašyti akcininkų susirinkimo protokolą rinkimas.
2.    Bendrovės valdybos ataskaitos už 2022 m. tvirtinimas.
3.    Bendrovės 2022 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas.
Susirinkimas vyks adresu Vytauto g. 122, Šiauliai, konferencijų salės patalpose. 2023 m. kovo 24 d. 10:00 val. esančių bendrovės akcininkų registracija vyks nuo 09:30 val. Akcininkams su savimi turėti asmens dokumentą, išrašo iš vertybinių popierių sąskaitos originalą ir įgaliojimo atstovauti akcininką originalą, jei akcininką susirinkime atstovaus akcininko paskirtas atstovas. Su visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektais bei jų priedais bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2023 m. kovo 10 d. pas bendrovės vyr. finansininkę, adresu Vytauto g. 122, Šiauliai, tel. (8-640) 44352 iš anksto susitarus dėl laiko arba gauti dokumentų kopijas paštu, raštu to paprašius.

UAB „Šiaulių naujienos“ valdyba

Į viršų